Pages Menu
Categories Menu

Posted on 29/02/2016 in Software | 0 comments

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Slingeland Ziekenhuis redden levens met Qlik

Steeds meer zorginstellingen in Europa gaan aan de slag met data-analyse om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg. Dit stelt Qlik, aanbieder van visual analytics. Qlik merkt een sterke groei in de vraag naar data-analyse oplossingen in deze branche. Onder andere het Slingeland Ziekenhuis, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) en het Sahlgrenska Hospital hebben met behulp van Qlik een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de zorg. Zo zorgt de Veiligheidsregio NHN ervoor dat patiënten met een hartinfarct 20 minuten sneller een operatie ondergaan en kan Slingeland nu snel anticiperen op de veranderende marktomstandigheden.

20 minuten sneller een levensreddende operatie
Veiligheidsregio NHN coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid voor de 21 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen aan de veiligheid van ruim 640.000 inwoners. De Veiligheidsregio NHN wilde de tijd tussen de melding van een hartinfarct bij de meldkamer en de dotterbehandeling in het ziekenhuis verkorten. Hoe eerder iemand na een hartinfarct behandeld wordt, hoe beter het is. Om dit te realiseren heeft de Veiligheidsregio NHN een Qlik-dashboard ontwikkeld, genaamd ‘Call to Balloon’. Dit dashboard toont alle data van het proces van een 112-melding (call) tot en met de dotterbehandeling (balloon). Het doel van dit dashboard is om inzicht te krijgen in het tijdverloop van de hele keten van deze spoedeisende zorg. Met dit inzicht kon de veiligheidsregio vervolgens verbeteringen in het proces doorvoeren. Uiteindelijk heeft de Veiligheidsregio NHN de totale tijd van de eerste melding tot aan de operatie weten te verkorten van 100 naar 80 minuten. De landelijke norm voor deze vorm van spoedzorg ligt op 120 minuten.

Slingeland anticipeert op marktomstandigheden
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zet Qlik in om snel te anticiperen op de veranderende zorgmarkt. Steven Drevers, Managing Director Planning & Control, Slingeland Ziekenhuis: “QlikView stelt ons in staat precies die dingen te doen die van ons verwacht worden. Hiermee krijgen wij direct inzicht in kostprijzen, ontwikkeling van verkoopprijzen, inzet van diagnostiek, prestaties van verschillende specialismen, marktaandeel, toegangstijden, verpleegduur en personele inzet. Al deze elementen zijn met elkaar te associëren waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Dit alles zonder extra personele inzet. Op basis van actuele data kunnen wij nu snel anticiperen op de veranderende marktomstandigheden. De resultaten op het gebied van ligduur van patiënten zijn ook verbeterd. Door de daling van de ligduur, is het mogelijk om 5 procent meer patiënten op te nemen zonder uit te breiden.”

Sahlgrenska rekent af met complicaties
Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg is het grootste ziekenhuis in Noord-Europa. Het ziekenhuis heeft meer dan 2.700 bedden en ongeveer 17.000 medewerkers. Met QlikView analyseren zij alle patiëntgegevens. Bovendien kan de afdeling die verantwoordelijk is voor zwaar hoofdletsel met behulp van data de beste behandelmethode identificeren en complicaties tijdens een operatie voorspellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de complicaties bij craniofaciale chirurgische ingrepen zijn gereduceerd tot 0. Het ziekenhuis bespaart hiermee flink aan resources en daarnaast nog eens 1 miljoen dollar op jaarbasis aan onnodige onderzoeken.

Sabine Palinckx, Countrymanager Benelux bij Qlik: “Met klinische, financiële en operationele data krijgen we inzicht in allerlei aspecten van zorg. Met data-analyse kunnen zorginstellingen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg personeel op de vloer staat en dat zij altijd voldoende medicijnen in huis hebben. Tegenwoordig is de technologie zo ver doorontwikkeld dat ook medewerkers zonder technische achtergrond, zoals clinici en administratieve medewerkers, eenvoudig aan de slag kunnen met data. Dit betekent dat alle ziekenhuismedewerkers, van doctoren tot administratief personeel, de software kunnen inzetten om inzicht te krijgen in een specifieke situatie. En met dit inzicht kunnen we uiteindelijk levens redden.”

Read More

Posted on 09/02/2016 in Software | 0 comments

Zorggroep Capelle start met nieuwe generatie KIS

Na een uitgebreid selectietraject voor ketenzorgsoftware heeft Zorggroep Capelle gekozen voor het VitalHealth KIS 3.0. Gesprekken met verschillende leveranciers en praktijkbezoeken aan zorggroepen zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor VitalHealth. Het KIS 3.0 maakt integrale regiozorg mogelijk waarmee patiënten ondersteund worden op basis van individuele behoeften. In eerste instantie zal Zorggroep Capelle gebruik maken van Module Diabetes en het zelfzorgplatform e-Vita. Daarna volgt de implementatie van zorgmodules zoals COPD, Ouderenzorg, CVRM en GGZ.

Zorggroep Capelle is recent opgericht en streeft naar optimalisatie van zorg. Daarin zien zij een belangrijke rol voor gebruiksvriendelijke software om zorgprogramma’s multidisciplinair te ondersteunen. Met 19 huisartsen, die ook lid zijn van de grootste Hagro van Nederland, kiest Zorggroep Capelle eensgezind voor implementatie van een Regionaal eHealth Platform. Na gesprekken met verschillende aanbieders en een aantal referentiebezoeken bij huidige klanten van VitalHealth heeft Zorggroep Capelle een weloverwogen keuze gemaakt voor het VitalHealth KIS 3.0. Met dit regioplatform wordt optimale ondersteuning en proactieve participatie van de patiënt mogelijk doordat de verschillende disciplines optimaal met elkaar kunnen samenwerken.

Het VitalHealth KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee maximale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Het VitalHealth KIS sluit direct aan op het HIS, waardoor alle gegevens optimaal toegankelijk blijven.

“VitalHealth KIS is duidelijk het meest klantvriendelijke KIS. De manier waarop je wordt begeleid bij de implementatie kan niet beter!” vertelt Peter Aalstein, voorzitter en huisarts van Zorggroep Capelle.

Het VitalHealth KIS 3.0 is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform, een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die speciaal is ontworpen om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren.

Sinds januari is het VitalHealth KIS bij zorggroep Capelle operationeel. Naar verwachting zullen de ketenpartners in februari operationeel zijn. In de regio werken inmiddels meerdere zorggroepen met het VitalHealth KIS, waardoor VitalHealth haar positie in de regio versterkt.

Read More

Posted on 05/02/2016 in Software | 0 comments

PharmaPartners versterkt ondersteuning medicatieveiligheid en patiënt-gerichte zorg door overname MijnMedicijncoach.nl

PharmaPartners heeft per direct de activiteiten rondom MijnMedicijncoach.nl overgenomen van 2Comply. MijnMedicijncoach.nl is een patiëntenportaal gericht op het bevorderen van de therapietrouw van chronische medicatiegebruikers. Honderden apotheken en tienduizenden patiënten maken hier gebruik van. PharmaPartners, marktleider in ICT voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, brengt met deze overname haar visie op mensgerichte zorg-ICT in de praktijk. De basis hiervan is de overtuiging dat de zorg beter en blijvend betaalbaar kan worden georga-niseerd door zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt. eHealth en zelfmanage-ment zijn hierbij belangrijke pijlers.

Veilige en doelmatige zorg
“MijnMedicijncoach.nl faciliteert zelfmanagement van patiënten door het geven van betrouw-bare geneesmiddelinformatie, een actueel medicatieoverzicht, begeleiding bij het medicijnge-bruik en het faciliteren van een makkelijk contact met huisarts en apotheker. Hierdoor krijgen patiënten een beter beeld van hun aandoening en therapie. Zij slikken hun medicijnen niet meer omdat het moet, maar omdat zij dat willen”, aldus Sander de Jong, Managing Director PharmaPartners Farmacie. Onderzoek wijst uit dat geneesmiddelen vaak niet of verkeerd wor-den gebruikt. Hierdoor blijft het gewenste resultaat uit en kunnen in het ergste geval complica-ties ontstaan. Door het verbeteren van de therapietrouw en juist gebruik, draagt MijnMedicijn-coach.nl bij aan meer doelmatige en veilige zorg.

Een sterke combinatie voor meer gezondheidswinst
Het ministerie van VWS stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun ge-zondheid. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, hebben burgers betrouwbare informa-tie en tools nodig. PharmaPartners ondersteunt deze ambitie al langere tijd met het patiënten-portaal MijnGezondheid.net, dat volledig geïntegreerd is met het apotheekinformatiesysteem Pharmacom® en huisartspraktijkinformatiesysteem Medicom®. Dankzij deze integratie hebben meer dan 650.000 Nederlanders real time inzage in hun actuele medische en medicatiegege-vens.

Door toevoeging van MijnMedicijncoach.nl aan het productportfolio krijgen mensen met een chronische aandoening nog meer mogelijkheden om makkelijk en verantwoord om te gaan met hun gezondheid. “Rekening houdend met de aandacht voor substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg, zien we met deze toepassing een kans om meer gezondheidswinst te-gen reële kosten te stimuleren en realiseren. Een ambitie die onze klanten ook dagelijks na-streven”, aldus Dorinda van Oosten, Managing Director PharmaPartners Huisartsenzorg.

Read More

Posted on 26/01/2016 in Software | 0 comments

Huawei en MainPort lanceren nieuw video conferencing

Na de röntgenfoto en de scan heeft in de medische wereld een derde revolutionaire techniek zijn intrede gedaan om in het menselijk lichaam te kijken: de 3D scan. Nieuwe software maakt het mogelijk om botten, organen, bloedvaten en spieren tot in de kleinste details zichtbaar te maken. Inmiddels dient een nieuwe innovatie zich aan. “Via de nieuwste video conferencing systemen – en dat is een heuse primeur – zijn deze 3D-beelden vanaf nu online beschikbaar voor medisch specialisten in de hele wereld”, aldus Cor Zelissen, CEO van MainPort in Echt.

In februari lanceert MainPort, in een coproductie met multinational Huawei en ontwikkelbedrijf PS Medtech, de zogeheten ‘3D video collaboration suite’. Dat gebeurt tijdens de ISE in de RAI in Amsterdam, dé vakbeurs voor de professionele AV- en elektronische systeemintegratie-industrie. Het product ‘3D video collaboration suite’, toegepast op Huawei-technologie, maakt multidisciplinair werken mogelijk tussen medisch specialisten, ongeacht het tijdstip en waar ook ter wereld. De privacy van de patiënt is honderd procent geborgd, benadrukt MainPort. “De patiëntgegevens verlaten nooit het ziekenhuis waar een patiënt in behandeling is.”

Twee bedrijven, één beursstand
Wereldspeler Huawei, dat in Nederland onder andere het 3G en 4G-netwerk van KPN en T-Mobile levert, deelt tijdens de ISE (RAI, 9-12 februari) haar beursstand met MainPort. Op stand 9-C116 wordt ‘3D video collaboration suite’ aan de Europese markt gepresenteerd. Datzelfde gebeurt in maart tijdens de CEBIT in Hannover, de grootste technologievakbeurs van Europa. Cor Zelissen (MainPort) “De verwachtingen omtrent ‘3D video collaboration suite’ zijn hooggespannen. Uit de medische sector krijgen we nu al veel positieve respons.”

Read More

Posted on 20/01/2016 in Software | 0 comments

Digitalisering faxverkeer in zorginstellingen helpt bij verkleinen van de papierberg en het terugdringen van zorgkosten

In recente berichtgeving over verplichte registraties in ziekenhuizen komt naar voren dat het bijhouden van papierwerk jaarlijks rond de 80 miljoen euro kost. Een groot onderdeel van de papierberg betreft het faxverkeer, variërend van 200.000 tot 300.000 stuks, per ziekenhuis, per jaar. Faxination, de software die faxverkeer digitaliseert, helpt bij het verlagen van de fysieke stapels papier en de zorgkosten en draagt daarmee actief bij aan de verbetering van kwaliteit in de zorg.

Het is berekend dat het handmatig versturen van een fax 4 euro kost en het digitaal verzenden van een fax slechts 1 euro. Zorginstellingen kunnen hierdoor miljoenen euro’s besparen op het faxverkeer door deze te digitaliseren. Het digitaliseren van documenten draagt tevens bij aan het beter toegankelijk en uitwisselbaar maken van patiëntendossiers. De privacy van de patiëntgegevens is hierbij gegarandeerd doordat de informatie alleen toegankelijk wordt gemaakt voor de betrokken medici. Door faxverkeer te digitaliseren wordt mede voorkomen dat papieren met privacy gevoelige informatie ‘rondslingeren’ waardoor de vertrouwelijkheid van gegevens nog beter gewaarborgd is.

Actuele gegevens
Door de integratie van Faxination met het bestaande Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) zijn de actuele gegevens van de patiënt direct beschikbaar waardoor deze sneller zorg op maat krijgt. Zorgverleners, die gebruik maken van de informatiesystemen, merken weinig van de invoering van de nieuwe software door de naadloze integratie met bestaande applicaties. Faxination kan worden geïntegreerd met elk type multifunctional (apparaat met meerdere functies als printen, kopiëren en scannen en faxen).

Kostenbesparing
Verdere verlaging van de zorgkosten wordt bereikt door de afname van het aantal benodigde manuren, minder beheer-en onderhoudskosten en door de daling van het gebruik van papier, inkt en stroom. Met Faxination kan een besparing op het faxverkeer worden behaald die kan oplopen tot 75%.

Read More