Categorie | Publicaties

e-Health monitor 2010 volumes

In dit rapport wordt een high-level overzicht gegeven van de belangrijkste vormen van elektronische communicatie van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in Nederland. Waar mogelijk worden ook kengetallen gegeven om de volumina, de aantallen participerende instellingen en de aantallen betrok-ken patiënten te kenschetsen.

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van die elektronische diensten op basis van de op dit moment bekende gegevens.

Het overzicht is opgesplitst in drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 schetst die toepassingsgebieden waar digi-tale uitwisseling inmiddels een belangrijke rol speelt of op korte termijn te verwachten is. Het beschrijft de informatievoorziening en de rol die digitale uitwisseling daar inmiddels in speelt. Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van de verschillende technologieën die in het zorgveld gebruikt worden. De belangrijkste daarin zijn Edifact en OZIS, hiervan worden ook kengetallen gegeven als:

  • Participanten: aantallen op de dienst aangesloten zorgaanbieders;
  • Volume: aantallen malen dat de dienst per jaar gebruikt wordt;
  • Patiënten: aantallen patiënten waarvoor de dienst gebruikt wordt.

Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een aantal algemene conclusies die uit het overzicht getrokken kunnen wor-den.

De auteurs danken al diegenen die belangeloos getallen te beschikking hebben gesteld of anderszins hebben geholpen bij de interpretatie van de gegevens.

Dit rapport beoogt meer om inzicht te geven in aard en omvang van elektronische communicatie in de Nederlandse zorg dan een nauwkeurige, wetenschappelijk verantwoorde meting te zijn. Op sommige punten zijn dan ook afschattingen gemaakt. De auteurs roepen eenieder die omissies of onnauwkeurig-heden waarneemt op dit aan te geven via info@nictiz.nl .

Bron: NictiZ

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter