Categorie | Infrastructuur

Norm ‘Toegang tot en uitwisseling van patiëntgegevens’

De toegang tot en het uitwisselen van medische gegevens is zeer privacy gevoelig. Het is dan ook zaak om hiermee uiterst zorgvuldig om te gaan. Verschillende actuele ontwikkelingen rondom dit thema maken het meer dan ooit noodzakelijk om heldere afspraken te maken over de beheersing van de elektronische toegang tot patiëntgegevens.

De algemene roep om meer zeggenschap de patiënt te leggen, krijgt met de doorstart van het EPD en het wetsvoorstel Wet ClientenZorg (WcZ) steeds meer gehoor. De rechten en plichten van patiënten worden nu al geregeld in verschillende wetten. Deze wettelijke regelingen maken het noodzakelijk dat er een op rollen gebaseerde toegang tot gegevens tot stand komt, waaraan autorisaties van hulpverleners worden gekoppeld en waaraan door de patiënt de toestemmingsprofielen worden verbonden.

Onlangs heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog een rapport uitgebracht waarbij ze de oplossing ziet in breed gedragen standaarden en normen voor uniforme informatie-uitwisseling. Ook het kabinet onderschrijft in haar beleidsplannen het belang van standaardisatie en interoperabiliteit.

NEN heeft samen met het zorgveld een projectvoorstel opgesteld voor de ontwikkeling van een norm voor ‘Toegang tot en uitwisseling van patiëntgegevens’. Dit project zal resulteren in een norm waarmee het zorgveld haar elektronische toegang tot en uitwisseling van patiëntgegevens op een adequate manier kan regelen. Daarnaast geeft het de Inspectie voor Gezondheidszorg een handvat om te handhaven met een document dat door de markt zelf is opgesteld.

Projectvoorstel
In het projectvoorstel worden de activiteiten, kosten en resultaten beschreven van het normontwikkelingstraject. Naast normontwikkelingskosten zijn in het voorstel ook activiteiten opgenomen voor de communicatie, verspreiding en kennisdeling bij publicatie van de norm. Momenteel worden de belanghebbende partijen uitgenodigd om mee te doen met het project waarbij de marktpartijen ook wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan het project.

Informatie of meedoen
Hebt u interesse en wilt u meedoen aan het project of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met drs. Elisabeth Brein, consultant NEN Gezondheidszorg, telefoon (015) 2 690 230.

Bron: NEN

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter