Categorie | Experts

Populatiemanagement met KIS

Populatiemanagement met KIS

Het belang van datamanagement neemt toe. Big-data lijkt het goud van de nabije toekomst te zijn. Digitalezorg.nl Magazine sprak met VitalHealth Software, leverancier van een Keten Informatie Systeem dat integrale regiozorg mogelijk maakt voor zorggroepen. “Er is steeds meer vraag naar gedegen zorgresultaten die eenvoudig gegenereerd kunnen worden. De nieuwe generatie Keten Informatie Systemen geeft zorggroepen de mogelijkheid om proactief te anticiperen op de huidige zorgontwikkelingen op dit vlak”, vertelt Arjan Karens, Sales Manager bij VitalHealth Software. Ook Dave van Dijk, Manager eHealth Solutions, deelde zijn visie.

Al een jaar of tien zijn zorggroepen in Nederland bezig met het organiseren van ketenzorg. Kort gezegd komt het erop neer dat zorggroepen de ketenzorg voor chronische patiënten organiseren, hierover afspraken maken met ketenpartners die fungeren als onderaannemers en daarvoor integrale financiering ontvangen van zorgverzekeraars in de vorm van een bedrag per patiënt per jaar. In ruil voor financiering ontvangt de zorgverzekeraar jaarlijks rapportages om te beoordelen of ze ‘zorg-waar-voor-hun-geld’ krijgen.

De ICT bij zorggroepen

VitalsIn Nederland zijn er zo’n 100 zorggroepen actief, sterk variërend in omvang en divers in hun regionale zorgaanbod en organisatiegraad. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: de noodzaak om vanuit de zorggroep te rapporteren aan de verzekeraar. Arjan Karens: “Dat klinkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. De gemiddelde zorggroep heeft minstens vijf verschillende HIS’en binnen de achterban in gebruik, met als gevolg dat er op vijf verschillende manieren geregistreerd wordt. Om daaruit op zorggroep-niveau een eenduidige rapportage aan te leveren kost veel handwerk. Precies daar zit een angel. Handwerk klinkt ambachtelijk, maar het is foutgevoelig.” Huisartsen willen niet belast worden met extra werkzaamheden voor extracties voor het periodiek uitvoeren van rapportages. Zeker niet vanwege de foutgevoeligheid en het risico om onjuist beoordeeld te worden vanwege een onjuiste interpretatie van de data.

BMI

De stap naar een KIS

Circa 80% van de zorggroepen heeft in de achterliggende jaren de stap gezet naar een KIS. Met een KIS hoeven huisartsenpraktijken de verschillende datastromen vanuit de verschillende HIS’en  niet meer te bewerken. Eén van de redenen om aan de slag te gaan met een KIS, is dat Praktijkondersteuners (POH’s), ongeacht het HIS, eenduidig kunnen registreren in het KIS met protocollaire beslis- en procesondersteuning van de zorgprogramma’s, waarbij ook het HIS in sync blijft. Vanuit het KIS kan deze data eenduidig geïnterpreteerd en gerapporteerd worden voor benchmark- en spiegelinformatie op zorggroep niveau, op praktijkniveau en op niveau van de Landelijke Benchmark Ketenzorg.

Donkerblauwe zorggroep

Op dit moment is er nogal wat onduidelijkheid bij zorggroepen over het aanleveren van data voor de Landelijke Benchmark Ketenzorg. Het feit dat het aantal indicatoren sterk gereduceerd zal worden, wordt als positief nieuws ontvangen. Dave van Dijk: “Iedere zorggroep wil graag donkerblauw zijn, vooral omdat dat financiële consequenties heeft. De onduidelijkheid bestaat vooral rond het thema datamanagement, en dan vooral of de data betrouwbaar genoeg is om de zorgroep mee te kunnen laten doen in de Landelijke Benchmark. Die onduidelijkheid kan ons inziens eenvoudig worden weggenomen. Met de opkomst van zorggroepen zijn immers de KIS’en gekomen en juist een KIS kan een uitstekende bijdrage leveren aan eenduidigheid op zorggroep niveau voor registratie en rapportage. Er zijn bovendien meer zorggroepen die werken met een KIS, dan zonder.”

ZiektelastHet grootste gedeelte van de gegevens die nodig zijn voor de Benchmark worden gestructureerd vastgelegd in het KIS. Betrouwbaarheid hiervan is evenzeer van belang, omdat ze worden gebruikt ten behoeve van declaraties binnen de ketenzorg en verantwoording richting zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars verlangen namelijk al langere tijd indicatoren-rapportages van de zorggroepen. Daardoor is er al veel ervaring bij KIS-leveranciers en zorggroepen. Dave van Dijk: “Als KIS-leverancier zorgen we ervoor dat dergelijke rapportages en aanleveringen eenvoudig mogelijk zijn vanuit het KIS. De indicatoren-rapportages vormen een standaard onderdeel van onze Roadmap en versiewijzigingen worden in het reguliere ontwikkelproces meegenomen, waardoor het KIS van de zorggroep steeds up-to-date blijft met de meest recente rapportages.”

Kwaliteit van data

Arjan Karens: “Voor het maken van keuzes rond ICT helpt het bij zorggroepen om vooruit te kijken. Wat we zien gebeuren is de transitie van ketenzorg naar integrale regiozorg. Dat vraagt andere ondersteuning waardoor onder meer de integratie met ketenpartners steeds belangrijker wordt. Deze transitie vraagt ook om beter populatiemanagement en betrokkenheid van tal van zorginstellingen in een regio, met elk hun eigen ICT en data.” Dave van Dijk vult aan: “De data van de huisartsenpraktijk wordt daarmee verrijkt met data vanuit de ketenpartners waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor populatiemanagement.”

LabuitslagenZolang er een diversiteit aan ICT-systemen draait binnen een zorggroep, blijft de discussie bestaan over de betrouwbaarheid van data. Een eenmalige toetsing door een onafhankelijke instantie kan helpen om een eind te maken aan de onduidelijkheid. Belangrijk dat het zorgveld duidelijk wordt gemaakt dat aanlevering vanuit een KIS gegarandeerd voldoet aan kwaliteitseisen rond de aanlevering van data. Dave van Dijk: “VitalHealth heeft vorig jaar de kwaliteit van data uit het KIS laten toetsen door een vooraanstaand RDC. De kwaliteit van data werd zeer positief beoordeeld, dat geeft een positief signaal aan zorggroepen die werken met een KIS.”

Innovatieve platforms

De laatste tijd wordt er veel gediscussieerd over de herkomst van cijfertjes in plaats van daadwerkelijk te kijken naar uitkomsten. Bij veel zorggroepen ontstaat hierdoor vooral verwarring door de invloed van (te) veel belanghebbenden rondom de rapportages. Belangrijk is om aan de slag te gaan, via innovatieve platforms, met rapportages die gebaseerd zijn op gezondheidswinst. (Inter)nationaal zijn hierin goede bewegingen gaande waar we ons voordeel mee kunnen doen. Neem in het kader van uitkomstenmetingen bijvoorbeeld het Patient Reported Outcome Measures (PROMs) initiatief, wat wereldwijd onder aanvoering van ICHOM in gang is gezet. Ook in Nederland zijn hier voorbeelden van die door de eerstelijn geadopteerd kunnen worden.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter