Pages Menu
Categories Menu

Posted on 13/06/2014 in Infrastructuur | 0 comments

SecureLink realiseert hoog beschikbare infrastructuur Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis gunde onlangs de uitvraag voor een hoog beschikbare infrastructuur aan security integrator SecureLink. Het ziekenhuis is druk bezig met de invoering van e-health initiatieven. E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Deventer Ziekenhuis vult dit in met onder andere een aantal zorgportals op basis van SharePoint.

Veilig ontsloten en 24/7 beschikbaar
“De belangrijkste componenten in ons infrastructuur; onze Citrix omgeving, SharePoint en PACS, moeten veilig ontsloten worden en 24/7 beschikbaar zijn. Onze keuze is daarom op F5 Networks met het BIG-IP 4200 platform en de LTM en ASM modules gevallen,” aldus Niels Nijenhuis, IT Architect Deventer Ziekenhuis. “In de toekomst gaan wij ook nog graag aan de slag met de Access Policy Manager (APM) module van F5 Networks voor authenticatie en Single Sign-On van de verschillende applicaties.”

Keuze SecureLink ‘platte’ organisatie
“SecureLink is een ‘platte’ organisatie, wat prettig samenwerkt. Daarnaast gaan zij problemen niet uit de weg en worden deze opgelost, ongeacht wie of wat het probleem dan ook veroorzaakt heeft. Dit is bij veel leveranciers wel anders,” vertelt Nijenhuis. “Wij vinden in SecureLink een échte partner, waar eenvoudig mee te communiceren is.”

Bron: SecureLink (persbericht)

Read More

Posted on 29/05/2013 in Infrastructuur | 0 comments

Patiënt sneller en beter geholpen door digitale verwijzing naar specialist

De patiënt komt direct bij de juiste specialist, hoeft niet nog een keer hetzelfde verhaal te doen en spreekuren zijn beter in te plannen. Deze voordelen zijn het gevolg van het digitaal verwijzen van patiënten door huisartsen naar ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland Noord.

Vanaf vandaag maken het LUMC, het Diaconessenhuis Leiden, het Rijnland Ziekenhuis, GGZ Rivierduinen en circa 90 procent van alle huisartsenpraktijken in de regio gebruik van ZorgDomein, een landelijk opererend bedrijf dat elektronisch verwijzen mogelijk maakt. De papieren verwijsbrief – die nog wel eens zoek wilde raken – is dan niet meer nodig. Ook de papieren formulieren voor onderzoeksaanvragen voor  SCAL Medische Diagnostiek zijn verleden tijd: de huisarts vult online het formulier in en verstuurt deze digitaal.

Relevante informatie raadplegen
Huisartsen zijn enthousiast over het elektronische verwijssysteem. “Het handige van het systeem is dat de huisarts direct ziet welke specialist een bepaald ziektebeeld behandelt en of hij snel ruimte heeft”, zegt huisarts Willem van der Linden, tevens bestuurslid van de Huisartsenvereniging Rijnland. “En de specialist kan van tevoren relevante informatie over de patiënt raadplegen zoals actuele medicatie, contra-indicaties en allergieën.”

Brede samenwerking
Trekker van het initiatief is Sleutelnet, het samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT. “Heel bijzonder is dat alle regionale ziekenhuizen en huisartsen tegelijkertijd gebruik gaan maken van ZorgDomein”, zegt Jasper van Sambeek, directeur van Sleutelnet. “In andere regio’s gaat dat veel meer ad hoc. In Zuid-Holland Noord maakt nu iedereen gebruik van hetzelfde systeem en daardoor hebben huisartsen er direct veel aan.”

Landelijk zijn nu 70 procent van de ziekenhuizen en 7000 huisartsen aangesloten bij ZorgDomein, daardoor is het ook mogelijk om bovenregionaal digitaal te verwijzen.

Bron: Zorgdomein (persbericht)

Read More

Posted on 02/01/2013 in Actueel | 0 comments

Van Gennip: Juist nu het verschil maken met ict-standaardisatie

Lies van Gennip is per 1 november 2012 de nieuwe directeur van Nictiz. Zij gaat de positie van Nictiz als expertisecentrum voor standaardisatie van ict in de zorg verder uitbouwen. ‘Juist nu zijn de kansen om met onze kennis bij te dragen aan de verbetering van de zorg met ict ongekend.’

‘Het is een mooi moment om in te stappen want zorginnovatie en e-health staan meer dan ooit hoog op de agenda in de gezondheidszorg. Standaardisatie van informatie-uitwisseling voor patiëntveiligheid speelt hierbij een cruciale rol.’ Van Gennip heeft ruim 14 jaar bestuurservaring en is niet nieuw in de zorgwereld. Zij was directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Ook werkte zij bij de voormalige divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Van oorsprong is zij doctor in de biologie. Nictiz voelt voor haar als thuiskomen in de wereld van medische informatica: ‘Mijn eerste baan was bij Hiscom, een leverancier van computerprogrammatuur voor de gezondheidszorg. Bij dit bedrijf deed ik onderzoek naar de impact van nieuwe ict-toepassingen in ziekenhuizen. Inmiddels is informatietechnologie niet meer weg te denken uit de ziekenhuizen en informatie-uitwisseling en communicatie zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van de gezondheidszorg. Met ict-standaarden kunnen we daar echt het verschil maken.’

De aankomende periode gaat ze de positie van Nictiz als expertisecentrum voor ict-standaardisatie verder uitbouwen. ‘Met onze kennis willen bij de ontwikkeling van nieuwe zorgstandaarden tot een gezamenlijke focus op de informatiebehoeften van zorgverleners komen. Ook stimuleren we bijvoorbeeld dat ziekenhuizen en verpleeghuizen een eenduidige medische terminologie hanteren. Dat is belangrijk, want wat als gegevens over bijvoorbeeld medicatieveiligheid onvolledig of onduidelijk zijn? Als we niet dezelfde taal spreken, werken we langs elkaar heen en dat brengt risico’s met zich mee. De standaarden moeten voor eenheid van gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgprofessionals en voor hergebruik van eerder bedachte oplossingen zorgen. Dat is op zich niet nieuw, maar een dergelijk proces is complex en gaat niet van de een op de andere dag.’

Aansluiting bij internationale standaardisatie
Ook gaat er de aankomende jaren veel aandacht uit naar internationale samenwerking. ‘Net als Nederland zijn er in het buitenland allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van e-health. We zijn actief in meerdere internationale netwerken om kennis te delen en van elkaar te leren. Ook op internationaal vlak werken artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals veel samen en zijn dus eenduidige standaarden belangrijk om de zorgkwaliteit te verbeteren. Nictiz vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in de zogenaamde ‘International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) en daardoor zijn we het nationale release centrum voor SNOMED. In SNOMED zijn internationaal termen en begrippen vastgelegd waardoor eenheid van taal wordt bevorderd.’

Daarnaast vinden we het als expertisecentrum belangrijk om in samenwerking met zorginstellingen gemeenschappelijke ontwikkelprojecten en bijeenkomsten voor kwaliteitstoetsing te organiseren, vervolgt Van Gennip. ‘Begin 2013 zal het Servicecentrum Zorgcommunicatie verzelfstandigen. Dit centrum beheert en ontwikkelt de ict-infrastructuur voor uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners. Daardoor zal onze neutrale positie als expertisecentrum bij ict-standaardisatie in de zorg duidelijker zijn.’

Regie over eigen gezondheid
‘De trend is nu dat meer verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt en daarom wordt uitwisseling van gegevens steeds belangrijker. Bovendien gaan patiënten meer gebruik maken van innovatieve diensten zoals digitale dagboeken, mobiele apps, online spreekuren en zorg op afstand. Juist nu zijn de kansen om met onze kennis bij te dragen aan de verbetering van de zorg met ict ongekend. E-health biedt veel mogelijkheden en kan helpen om de zorg op een andere manier te organiseren. Dit vraagt van zorginstellingen om een nieuwe aanpak en om de nodige technologische investeringen.’

Interessante ontwikkeling is ook dat innovatieve toepassingen ervoor zorgen dat een patiënt steeds meer medebeslisser wordt van het eigen zorgproces: ‘De patiënt staat centraal en voert in steeds grotere mate de regie over de eigen gezondheid. Die nieuwe regiefunctie gaat ook meer onderdeel uitmaken van nieuwe ict-standaarden. Je ziet dat de verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen zorgverlener en patiënt veranderen en dat bedrijfsprocessen aangepast moeten worden. Als we de huidige systemen vernieuwen en op elkaar willen aansluiten, dan kunnen we niet zonder de ontwikkeling van zorg- en informatiestandaarden die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Als we hierover goede afspraken maken en ervoor zorgen dat we dezelfde taal spreken, dan draagt dat direct bij aan betere zorg voor de patiënt.’

Lies van Gennip verzorgt een keynote tijdens het minicongres Zorg&ICT van Digitalezorg.nl op 14 maart 2013. 

Auteur: Judith Kuneken

© Digitalezorg.nl

 

Read More

Posted on 07/11/2012 in EPD | 0 comments

Ondertekening convenant Zorginfrastructuur

Maandag 5 november vond de ondertekening plaats van het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013 – 2016’.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patientenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ spreken met de ondertekening van het convenant hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficientere, betere en veiligere zorgverlening.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst stonden diverse partijen stil bij deze belangrijke mijlpaal voor de zorginfrastructuur. Edwin Velzel, bestuurder van de VZVZ, kenschetste de ondertekening als een ‘duidelijk signaal van diverse partijen dat er commitment is om door te gaan met het LSP. Een prachtig sluitstuk na een periode van constructieve dialoog om tot structurele financieringsafspraken te komen.’

Adriaan Mol, voorzitter van de gebruikersraad van de VZVZ, gaf een korte terugblik op de geschiedenis van het LSP en bedankte de koepels van zorgaanbieders, ICT-leveranciers en het Servicecentrum Zorgcommunicatie voor hun inzet. ‘We geven vandaag het signaal af dat we de zorginfrastructuur waardevol vinden.’

Namens de patientenfederatie NPCF noemde algemeen directeur Wilna Wind het ondertekende convenant goed nieuws voor de patient. ‘Het medicatiedossier is zo altijd inzichtelijk wat leidt tot betere zorgverlening. Het feit dat de patient zelf toestemming moet geven voor het uitwisselen van zijn of haar gegevens is belangrijk voor de betrokkenheid bij de eigen behandeling.’

Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, gaf eveneens aan blij te zijn met het resultaat. ‘Een veilige uitwisseling van gegevens komt de patient ten goede. En voor de patient doen we het uiteindelijk allemaal. De komende drie jaar moeten we bewijzen dat het LSP gaat beklijven. Dat kan alleen met commitment van alle partijen.’

Het convenant is hier te lezen.

Bron: NPCF (persbericht)

Read More

Posted on 25/09/2012 in Infrastructuur | 0 comments

Ziekenhuis Bernhoven online bereikbaar voor verwijzen van patiënten en aanvragen van laboratorium diagnostiek

Vanaf 19 september 2012 kunnen huisartsen in de regio Noordoost Brabant hun patiënten online via ZorgDomein verwijzen naar het ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel. Naast verwijzen kan ook laboratorium diagnostiek digitaal worden aangevraagd.

Met het online beschikbaar maken van het zorgaanbod van Ziekenhuis Bernhoven via ZorgDomein gaat een wens van de huisartsen in de regio in vervulling. Voor Ziekenhuis Bernhoven betekent het digitaal ontvangen van de verwijzingen en de laboratorium aanvragen in de informatiesystemen van het ziekenhuis een optimalisatie van het werkproces. Bernhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij een directe koppeling is gerealiseerd met het ziekenhuis informatiesysteem xCare. Dit betekent dat de verwijsbrief direct wordt ingelezen in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Voordelen patiënt, huisarts en ziekenhuis
De huisarts kan in ZorgDomein aangeven naar welk specialisme hij de patiënt wil verwijzen en wat de reden van verwijzing is. Hierdoor wordt de patiënt direct naar de juiste plek in het ziekenhuis verwezen. Als de huisarts de patiënt verwijst via ZorgDomein, dan beschikt de specialist voorafgaand aan het consult over alle benodigde informatie. Alles wordt sneller en voor de patiënt prettiger afgehandeld, aldus Ziekenhuis Bernhoven. Ditzelfde geldt voor een laboratorium aanvraag, waarbij het digitale aanvraagformulier rechtstreeks in het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) komt. Waardoor laboranten geen gegevens meer hoeven over te typen. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten.

Verbinden van zorgverleners
Ruim 70% van de huisartsen in Nederland gebruikt de web-applicatie ZorgDomein. Hierdoor hebben zij en hun patiënten altijd een actueel inzicht in het zorgaanbod, de toegangstijden en de (regionale) afspraken. Met ZorgDomein behoren papieren verwijs- en aanvraagformulieren tot het verleden.

Bron: ZorgDomein (persbericht)

Read More