Pages Menu
Categories Menu

Posted on 07/03/2014 in Infrastructuur | 0 comments

Patiënt kan zich nu abonneren op LSP-meldingen

Patiënten kunnen zich via het patiëntenportaal VZVZ Informatiepunt Online abonneren op LSP-meldingen. Een e-mail maakt melding van een activiteit op het LSP met de gegevens van de patiënt. De patiënt kan zelf instellen over welke activiteiten hij geïnformeerd wil worden. Deze nieuwe functie is een uitbreiding van het patiëntenportaal dat nog geen half jaar geleden werd geïntroduceerd.

Notificatieservice
Via het patiëntenportaal VZVZ Informatiepunt Online kon de patiënt al 24/7 inzage krijgen in het LSP: welke zorgverleners hebben zijn gegevens beschikbaar gesteld en welke zorgverleners hebben zijn gegevens geraadpleegd? Nu kan de patiënt zich ook abonneren op de notificatieservice LSP-meldingen. Dan krijgt hij automatisch een melding per e-mail als er iets met zijn gegevens gebeurt op het LSP. Hij hoeft dus niet telkens het portaal te bezoeken om te zien of er nieuwe activiteit is geweest.

Zichtbaar
Wanneer een patiënt inlogt op het VZVZ Informatiepunt Online, kan hij zijn e-mailadres  invullen en aanvinken over welke gebeurtenissen in het LSP hij een melding wil ontvangen. Dat kan gaan om het beschikbaar stellen en/of het opvragen van zijn medische gegevens. Na een bezoek aan een waarnemend huisarts ontvangt de patiënt dus direct een LSP-melding als de waarnemer de professionele samenvatting van zijn huisartsdossier heeft geraadpleegd. Inloggen op het VZVZ Informatiepunt Online en abonneren op LSP-meldingen is alleen mogelijk als de patiënt beschikt over DigiD met sms.

Voortgang
Meer dan driekwart van de Nederlandse huisartsenpraktijken en apotheken zijn aangesloten op het LSP. En zo’n 2,75 miljoen Nederlanders hebben toestemming gegeven aan elk van die zorgaanbieders om hun gegevens beschikbaar te stellen. Deze  mensen krijgen steeds gedetailleerder inzage in het daadwerkelijke gebruik van hun medische gegevens in het kader van hun behandeling.

Bron: VZVZ (persbericht)

Read More

Posted on 18/03/2013 in Software | 0 comments

Medicatie Viewer van E.Novation voor het raadplegen van het LSP

E.Novation introduceert de LSP Connect Viewer, een medicatieviewer die het mogelijk maakt om alle beschikbare medicatiegegevens te raadplegen die gedeeld worden via het Landelijk Schakelpunt (LSP). LSP Connect Viewer is met name bedoeld voor zorgprofessionals die (nog) niet beschikken over een gecertificeerde zorgapplicatie voor het opvragen van medicatiegegevens via het LSP.

Bij het voorschrijven van medicatie is het van vitaal belang om te weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Hierdoor kan voorkomen worden dat een patiënt medicijnen krijgt voorgeschreven die niet samengaan met andere, eerder verstrekte medicijnen. Via het LSP is het mogelijk om deze medicatiegegevens op te vragen. Daarvoor is echter een informatiesysteem nodig dat gecertificeerd is door het NICTIZ (landelijke expertisecentrum voor ICT-innovaties in de zorg). De verwachting is dat het aantal zorgverleners dat op het LSP wil aansluiten sterk zal groeien. Een groot aantal Nederlandse zorgprofessionals beschikt echter (nog) niet over een gecertificeerde zorgapplicatie. Om toch direct het LSP te kunnen benaderen en een overzicht van de verstrekte medicatie op te kunnen vragen, heeft E.Novation de LSP Connect Viewer ontwikkeld. Voor deze viewer heeft E.Novation de zogenaamde XIS-typekwalificatie van NICTIZ verkregen. Dit betekent dat de viewer voldoet aan de meest recente eisen voor medische informatie-uitwisseling via het LSP.

LSP Connect Viewer is een zeer gebruiksvriendelijke web-applicatie. Na het afsluiten van een abonnement volstaat een computer met internetaansluiting. Uiteraard zijn alle persoonsgegevens optimaal beveiligd. Zo is het raadplegen van de medicatiegegevens uitsluitend mogelijk na authenticatie met UZI-pas en pincode. Bovendien dient de behandelrelatie met de patiënt bevestigd te worden.

Naast het LSP wordt momenteel de OZIS-standaard (Open Zorg Informatie Systeemstichting) veel gebruikt voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. De verwachting is echter dat OZIS de komende jaren gefaseerd zal worden vervangen door het LSP. LSP Connect Viewer ondersteunt ook OZIS, zodat geautoriseerde voorschrijvers van medicatie zowel via het LSP als via OZIS-systemen het actuele medicatieoverzicht van de patiënt kunnen opvragen.

Bron: E.Novation (persbericht)

Read More

Posted on 06/02/2013 in EPD | 0 comments

LHV Huisartsen stemmen in met het LSP convenant

De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft op dinsdag 5 februari ingestemd* met het convenant LSP. In het convenant is onder meer afgesproken dat aansluiting op het LSP vrijwillig is en blijft. Huisartsen die zich de komende drie jaar aansluiten op het LSP krijgen ondersteuning en een tegemoetkoming in de kosten. Paul Habets, vice-voorzitter LHV: “Met name chronische patiënten willen dat hun belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als zij een huisartsenpost moeten bezoeken. Huisartsen kunnen dit voor deze patiënten nu op een goede manier regelen. Dit is dus een goede zaak voor de patiënt”.

Kritisch
Nog niet iedereen is overtuigd van bijvoorbeeld de noodzaak en de veiligheid van het systeem. Habets: “Huisartsen zijn kritisch en dat is ook goed. Daarom wordt onder meer geregeld dat alleen de dienstdoende arts op de regionale huisartsenpost de belangrijkste gegevens bij de huisarts kan opvragen. Of er in een later stadium een uitbreiding komt naar andere zorgverleners, is aan de patiënt: die bepaalt wie toegang heeft tot zijn gegevens en wie niet.

VZVZ
De LHV heeft zich samen met de apothekers, de huisartsenposten en patiëntenfederatie NPCF ingezet voor een beter, veiliger en eenduidig systeem voor uitwisseling. Een systeem dat voldoet aan alle (veiligheids)eisen die de overheid en toezichthouders aan informatie-uitwisseling stellen. Nu de LHV ook de belangrijkste randvoorwaarden voor haar achterban heeft geregeld, draagt zij zoals eerder is afgesproken haar positie in de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) over aan NedHis, de gebruikersvereniging van de computersystemen waar huisartsen mee werken. Zij gaan het LSP verder helpen ontwikkelen. De LHV treedt toe tot de Raad van Advies van de VZVZ.

Besluit
Paul Habets besluit: “Het LSP kent voor- en tegenstanders, ook onder huisartsen. Met dit convenant hebben we belangrijke zaken geregeld: aansluiting is en blijft vrijwillig, de uitwisseling wordt niet landelijk maar regionaal en nut en gebruik wordt gemonitord. Zo bekijken we elk jaar of het LSP voldoet en welke aanpassingen nodig zijn. Dat is zowel voor het vertrouwen van de arts als de patiënt belangrijk. Wij denken dat het LSP een goed systeem is dat zichzelf zal bewijzen. De LHV zal huisartsen die zich willen aansluiten zo goed mogelijk ondersteunen. Dat is ook het doel van dit convenant“.

*16 van de 23 huisartskringen hebben voor het convenant gestemd. 5 tegen. 2 onthoudingen.

Bron: LHV (nieuwsbericht)

Read More

Posted on 14/12/2012 in Infrastructuur | 0 comments

Geen contractuele verplichting tot aansluiting op LSP

In de contracten per 2013 van diverse verzekeraars is een passage opgenomen over het Landelijk Schakelpunt (LSP) waaruit gelezen zou kunnen worden dat de aansluiting op het LSP binnen afzienbare tijd verplicht wordt. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de zorgverzekeraars stellen dat er geen sprake van is dat zorgverzekeraars huisartsen willen verplichten zich aan te sluiten op het LSP.

De passage die in de contracten staat, is geformuleerd vóórdat het LSP-convenant tot stand kwam. LHV en zorgverzekeraars stellen dat de tekst van het convenant leidend is. Die luidt:

“ZN en haar leden zien de landelijke infrastructuur als non-concurrentiële infrastructuur. De leden van ZN zullen tijdens de convenantperiode geen van elkaar divergerende eisen rond de landelijke zorginfrastructuur stellen en zien vooralsnog geen aanleiding voor individuele verplichtstelling van zorgaanbieders tot aansluiting. ZN en haar leden zullen tijdens de convenantperiode, waar dat noodzakelijk wordt geacht in verband met het achterblijven van specifieke regio’s, gezamenlijk acties definiëren ter extra stimulering van de specifiek in de betreffende regio’s betrokken zorgaanbieder.”

Met deze uitleg willen zorgverzekeraars andermaal aangeven dat de passage in de individuele contracten niet beoogt een verplichte aansluiting te bewerkstelligen. Zij willen een toenemend gebruik aanmoedigen.

Of en wanneer het gebruik van LSP door een beroepsgroep tot een norm wordt verheven, is louter en alleen ter beoordeling aan die beroepsgroep zelf. De verzekeraars zullen zich daarbij afzijdig houden. Zolang het gebruik van het LSP geen beroepsnorm is, zullen de verzekeraars dat gebruik niet verplicht stellen maar wel aanmoedigen. De sleutel tot verplichtstelling ligt dus bij de beroepsgroep zelf.

Om alle onrust en mogelijke misinterpretatie weg te nemen, zullen zorgverzekeraars huisartsen informeren over de juiste contracttekst. Dat betekent dat de oude tekst van de betreffende passage van tafel gaat en er een nieuwe voor in de plaats komt, conform bovenstaande verklaring.

Bron: ZN en zorgverzekeraars (persbericht)

Read More

Posted on 03/12/2012 in EPD | 0 comments

VZVZ: VS kan patientgegevens uit LSP niet inzien

Er is geen sprake van dat vanuit de Verenigde Staten kan worden gekeken in de patientgegevens van het Landelijk Schakelpunt (LSP).
Dat stelt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) op een melding van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Dit instituut meldt dat Amerikaanse anti-terreurwetten Amerikaanse bedrijven kunnen dwingen om gegevens af te staan.

De software voor het LSP wordt geleverd door de Nederlandse dochter van het Amerikaanse ICT-bedrijf CSC. Contractueel is vastgelegd dat dit bedrijf zich zal houden aan de Nederlandse wetgeving voor privacybescherming van burgers, waardoor dus geen gegevens aan derden kunnen worden verstrekt.

De Patriot Act bestaat 10 jaar en is in die periode nauwelijks gebruikt. CSC heeft verklaard dat ze, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat CSC van de Amerikaanse overheid een vraag krijgt in het LSP te kijken, alle wettelijke middelen zal inzetten om dit tegen te gaan, inclusief een gang naar de rechter. Deze rechter zal zich dan baseren op de Nederlandse wetgeving.

Tenslotte wil VZVZ  benadrukken dat het LSP geen medische informatie bevat van patienten; het is immers een soort `telefoonboek’ waarmee zorgverleners medicatiegegevens van patienten bij elkaar kunnen opvragen. Het is dus niet alleen juridisch, maar ook technisch onmogelijk om vanuit het LSP medische patientinformatie te verstrekken.

Bron: KNMP (persbericht)

Read More