Pages Menu
Categories Menu

Posted on 07/11/2012 in eHealth | 0 comments

Keurmerk borgt patientveiligheid

De Stichting Quality Assurance E-health (QAEH) heeft gisteren 3 certificaten uitgereikt aan organisaties die op een veilige manier zorg op afstand verlenen.

De onafhankelijke stichting toetst of organisaties aan de eisen voldoen die zijn gebaseerd op de nationale norm NEN 8028 (Medische informatica – Kwaliteitseisen telemedicine). Deze norm voor zorg of afstand is de voorloper van de internationale norm voor E-health. De stichting heeft als doel om middels keurmerkverlening de patientveiligheid en de kwaliteit van de bestaande en toekomstige E-health diensten te waarborgen.

Zorg op afstand wordt door minister Schippers als de belangrijke hedendaagse innovatie in de zorg gezien. Uiteraard moet deze manier van zorgverlening wel veilig worden toegepast. QAEH heeft de NEN 8028 vertaald naar toetsbare eisen. De eisen hebben betrekking op het in kaart brengen van de risico’s, het voorkomen of verkleinen ervan en het borgen van samenwerking tussen de partijen die gezamenlijk de zorg op afstand leveren.

Bij het opstellen van de eisen zijn alle betrokken ketenzorgpartijen, zoals de patienten, zorgprofessionals, zorginstellingen, leveranciers en fabrikanten betrokken geweest. Hierdoor is de patientveiligheid en kwaliteit in de gehele zorgketen zeker gesteld. De organisaties zijn getoetst door onafhankelijke toetsers en voldoen aan de eisen zodat de door hen geleverde zorg op afstand veilig is. QAEH stimuleert de ketenzorgpartijen om de kwaliteit te verhogen en de patientveiligheid te borgen door hen te helpen en te ondersteunen. Zo biedt de stichting de mogelijkheid om een opstapcertificaat te verkrijgen met als verplichting dat de betreffende partij binnen drie jaar volledig aan alle eisen voldoet.

De organisaties die vandaag het certificaat ontvangen voldoen aan de eisen en zijn: Medizorg, KSYOS TeleMedisch Centrum en ZuidZorg. De gebieden waarop de certificaten zijn afgegeven zijn: “Het leveren van zorg op afstand betreffende UVB lichttherapie”, “het als zorginstelling leveren van TeleEerstelijnsDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleMonitoring met bij haar aangesloten huisartsen, medisch specialisten en paramedici ten behoeve van haar patienten” en “Verzorgende en verpleegkundige interventies bij thuiszorg clienten met behulp van Informatie- en Telecommunicatie- technologie en het scheppen van condities het beheer van de processen en de ontwikkeling ten behoeve van zorg op afstand”.

Patientenfederatie NPCF is actief betrokken geweest bij de ontwerp van de NEN-norm Telemedicin ( NEN8020). In een apart hoofdstuk wordt in deze norm aandacht besteed aan het gebruikersperpectief. Ook bevat de NEN-norm kwaiteitseisen voor het gebruikersperpectief. Ook heeft de patientenfederatie meegewerkt aan de vertaling van de norm in toetsbare eisen voor een zorgverlener en/ of leverancier.

Bron: NPCF (persbericht)

Read More

Posted on 03/07/2012 in Internet | 0 comments

Ook kwaliteitsinformatie te vinden op ZorgkaartNederland.nl

Wat is voor u een goed ziekenhuis als u de diagnose darmkanker krijgt? Waar wordt goede borstkankerzorg geleverd? ZorgkaartNederland.nl, de grootste recensiewebsite voor de gezondheidszorg, breidt verder uit. Patiënten kunnen er vanaf vandaag informatie vinden over wat zij mogen verwachten van de zorg en wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen, om te beginnen ten aanzien van de kankerzorg en kindgerichtheid.

Keuzehulpen
ZorgkaartNederland.nl is daarvoor een samenwerking aangegaan met de patiëntenorganisaties die zogenaamde ‘keuzehulpen’ hebben opgesteld. “Niet iedereen weet af van het bestaan van dit soort online instrumenten die patiënten helpen bij het maken van een keuze voor het juiste ziekenhuis”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “Daarom vinden we het belangrijk om keuzehulpen via ZorgkaartNederland bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.”

ZorgkaartNederland wordt maandelijks door 720.000 mensen bezocht. De website heeft een database met ruim 100.000 artsen, ziekenhuizen, tandartsen en organisaties. De bezoeker kan deze opZorgkaartNederland.nl zoeken, vinden en waarderen.

Criteria
De Keuzehulpen die nu ook via ZorgkaartNederland.nl te raadplegen zijn, laten zien hoe ziekenhuizen scoren volgens criteria die door ‘ervaren’ patiënten belangrijk gevonden worden. De Monitor Borstkankerzorg laat onder andere zien wat patiënten die het proces al hebben doorlopen vonden van de bejegening door artsen en andere zorgverleners en de informatievoorziening. De patiëntenorganisaties hebben de criteria zorgvuldig afgestemd met de beroepsverenigingen van specialisten. De combinatie met zorginhoudelijke gegevens over de behandeling geeft de patiënt een compleet beeld zodat zij een afgewogen keuze kan maken.

Onderscheidingen en keurmerken
Ziekenhuizen die aan de criteria van de patiëntenorganisaties voldoen ontvangen een ‘onderscheiding’. Zo wordt goede darmkankerzorg en goede zorg voor mensen met bloed- of lymfklierkanker beloond met een ‘vinkje’ van de betrokken patiëntenorganisaties. De Ziekenhuizen die vanuit het perspectief van de Borstkankervereniging Nederland goede borstkankerzorg leveren, krijgen een ‘lintje’ als onderscheiding. En ziekenhuizen die volgens de criteria van Stichting Kind en Ziekenhuis ‘kindgericht’ zijn krijgen een Smiley.

“We voegen straks per ziekenhuis een tabblad ‘kwaliteitsinformatie’ toe, waar de informatie over keurmerken en onderscheidingen te vinden is. Daarmee wordt deze informatie toegankelijk voor zowel mensen die heel gericht informatie zoeken, als voor mensen die in het algemeen willen weten hoe een ziekenhuis in bepaalde specialismen presteert”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind.

Samenwerking
ZorgkaartNederland.nl is sinds december 2009 online, en is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. De website dankt zijn groei en succes voor een belangrijk deel aan het feit dat het de samenwerking zoekt bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Steeds meer zorgaanbieders ondersteunen ZorgkaartNederland.nl door hun patiënten actief te attenderen op de mogelijkheid om hun waardering te delen op ZorgkaartNederland.nl.

Ook de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea, Cooperatie VGZ, Menzis en CZ hebben een samenwerking met ZorgkaartNederland.nl toegezegd. “Wij zijn er trots op dat we op deze manier ondersteuning krijgen. Het geeft er blijk van dat de waardering van patiënten steeds belangrijker wordt bij het vaststellen wat kwaliteit van zorg is. En dat is precies waar we naartoe willen,” licht Wilna Wind toe.

Ontwikkeling
“ZorgkaartNederland ontwikkelt zich volop,” zegt Wilna Wind. “En dat moet ook. We willen een bijdrage leveren aan openheid in de zorg. We willen dat patiënten de informatie krijgen waar ze recht op hebben, dezelfde informatie als die de dokters zelf hebben.

Zo vergroten we de kans dat de patiënt zijn weg vindt naar het juiste ziekenhuis waar hij de beste kansen heeft. En tegelijkertijd vormen de waarderingen belangrijke input voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zo komen we steeds een stapje verder.”

Bron: NPCF (website)

Read More

Posted on 14/05/2012 in Infrastructuur | 1 comment

e-Overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis in belang van patient

Patiënten hebben er baat bij dat de overdracht van hun medische gegevens van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld een verpleeghuis elektronisch gebeurt. “Dit levert minder fouten op, dus maakt het de zorg veiliger. Dat het ook veel minder tijd kost voor het zorgpersoneel maakt dat er eigenlijk geen reden meer is om het niet te doen,” zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Tijdwinst dus meer aandacht patiënt 
Uit een inventarisatie van V&VN en Nictiz blijkt dat elektronische overdracht (e-Overdracht) in de care ziekenhuizen (cure) en langdurige zorg (care) een aanzienlijke tijdswinst oplevert bij overdracht van patiënten. Het scheelt ongeveer 25 minuten per overdracht van de zendende partij. Tegelijkertijd levert het ongeveer 20 minuten tijdsbesparing op per overdracht bij de ontvangende organisatie. De voordelen van zulke tijdsbesparingen zijn aanzienlijk. “Door deze tijdbesparing via e-Overdracht krijgt de zorgverlener de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan de patiënt zelf,” aldus Wind. “Dus waar wachten we nog op? Laten we het dan ook tegelijk doorvoeren bij de overdracht naar mantelzorgers. Die groep wordt nu nog vaak vergeten, maar ook zij hebben behoefte aan goede informatie over hun naaste voor wij zij de zorg over nemen.”

Volledige en tijdige overdracht
Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de grootste risico’s in de zorg ontstaan door knelpunten in de informatie-uitwisseling. Dossiers zijn niet actueel, niet compleet en bevatten lang niet altijd de informatie die voor professionals relevant is. Patiëntenzorg kan niet tijdig worden georganiseerd en ontbrekende informatie leidt tot risico’s voor de patiënt. Omdat overdrachten onvolledig zijn, moet de patiënt zelf veel informatie ophoesten die bij de zendende organisatie al bekend was.

Met e-Overdracht wordt een stap gezet richting een volledige en tijdige overdracht van relevante patiëntgegevens. Zo is ervoor gezorgd dat de medische en verpleegkundige gegevens ingelezen kunnen worden voor de anamnese.

Bron: NPCF

Read More

Posted on 19/04/2012 in EPD | 0 comments

NPCF: online inzage in eigen patientendossier is stap in goede richting

Patiënten van het UMC St Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort thuis hun labuitslagen en operatieverslagen bekijken in een eigen patiëntendossier. Daarnaast biedt het ziekenhuis een digitale poliklinieken waar verpleegkundigen vragen beantwoorden en chatten met patiënten.

De NPCF vindt het initiatief een belangrijke stap in de goede richting op weg naar eenvoudige toegang voor patiënten tot hun eigen medische gegevens. Het UMC st Radboud is een van de eerste ziekenhuizen die alle patienten toegang geeft tot al hun gegevens. Medisch Centrum Haaglanden biedt dit sinds vorig jaar via haar partner MedischeGegevens.nl.

Er zijn inmiddels al meer dan vijftig patiëntportalen waarbij patienten online toegang hebben tot (een selectie van) hun medische gegevens. Zo bieden ziekenhuizen zoals het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Westfries Gasthuis in Hoorn en het Flevoziekenhuis in Almere een portaal waarbij patiënten een deel van hun ziekenhuisdossier kunnen zien en afspraken kunnen inplannen. Ook het UMC Utrecht biedt een portaal waarin patiënten een e-consult kunnen krijgen, hun medische gegevens kunnen bekijken en waar ze een dagboek kunnen bijhouden.

De NPCF vindt het belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen om online hun eigen medische gegevens te raadplegen. Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat steeds meer ziekenhuizen online diensten leveren zoals emailconsulten, afspraken inplannen en toegang verlenen tot dossiers, zorgplannen en patiëntenfora.

Al wordt de behoefte aan dergelijke online portalen steeds groter, nog steeds zijn veel mensen niet voldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er al zijn om online de eigen zorg te organiseren. De NPCF vindt het van belang dat eigenlijk iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn en die er komen.

Zo zet de NPCF momenteel stappen om te komen tot een Persoonlijk Gezondheidsdossier. Dat is een beveiligde onlineomgeving waar patiënten zelf hun gezondheidsgegevens kunnen beheren. Daarnaast kunnen patiënten eenvoudig informatie inwinnen, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en contact leggen met dokters.

De NPCF juicht het toe dat ziekenhuizen en andere zorgaanbieders eigen initiatieven ontwikkelen die patiënten in staat stelt hun medische gegevens online te raadplegen. Het online patiëntendossier van UMC st. Radboud maakt samen met een digitale poli waar patiënten en zorgverleners met elkaar kunnen communiceren, deel uit van een pilotproject. Er is bijvoorbeeld een community voor reumapatiënten en voor zwangere vrouwen. Op de digitale poli kunnen patienten chatten met verpleegkundigen en andere patiënten.

Bron: NPCF (persbericht)

Read More

Posted on 06/04/2012 in eHealth | 0 comments

Zelfmanagement.com online

E-health is een belangrijke instrument om het zelfmanagement van patiënten te ondersteunen. Zelfmanagement is hot. En de toekomst ligt bij de E-healthtoepassingen. Er gaat veel aandacht uit naar wat de patiënt zelf kan doen als het gaat om aanpassing van leefstijl en therapietrouw. Dat heet ook wel zelfmanagement.

E-health kan daarbij een hulpmiddel zijn. De patiënt krijgt dan de middelen om de regie in handen te nemen. Op de website Zelfmanagement.com is vanaf nu uitgebreide informatie te vinden over de mogelijkheden van ehealth toepassingen.

Bron: NPCF

Read More