Pages Menu
Categories Menu

Posted on 17/03/2011 in Publicaties | 0 comments

Nieuwe landenrapporten van eHealth Strategies

Op www.ehealth-strategies.eu zijn de landenrapporten gepubliceerd die opgesteld zijn in het kader van het programma eHealth Strategies. Het rapport over Nederland werd door Chris Flim opgesteld en gereviewed door collega’s van Nictiz en VWS.

De rapporten bieden overzicht en inzicht in de aanpak van eHealth in veel Europese landen. Lees hier het landenrapport over Nederland.

Bron: eHealth Strategies

Read More

Posted on 25/01/2011 in Publicaties | 0 comments

Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg

Vergrijzing leidt tot een groter beroep op de zorg en een complexere zorgvraag en daarmee tot een groot arbeidstekort in de zorg in de nabije toekomst. Eén van de oplossingen hiervoor is het toepassen van arbeidsbesparende innovaties: zorg op afstand, domotica, diverse product- en procesverbeteringen en bijvoorbeeld Buurtzorg. Er zijn veel innovaties succesvol ingevoerd. Dan verwacht je een olievlek werking. Maar de verspreiding van arbeidsbesparende innovaties in de zorg blijft beperkt, doordat de financiële prikkels verkeerd staan en zorgverleners vasthouden aan óude’ zorgverlening. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) onderzocht de belemmeringen die de verspreiding van deze innovaties tegenhouden. De Raad komt met een aantal aanbevelingen om innovaties te bevorderen in het advies ‘Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg’. De Raad overhandigt dit advies vandaag tijdens een inspiratiedebat, dat Vilans samen met de RVZ organiseert, aan Actiz, brancheorganisatie voor verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg.

De Raad vindt het noodzakelijk om tot bredere en snellere verspreiding van arbeidsbesparende innovaties te komen. Daarvoor is een structurele aanpassing in de bekostiging van innovaties noodzakelijk. De Raad adviseert de minister van VWS veel van de bestaande subsidie-regelingen op te heffen en deze gelden in een fonds te zetten. De Raad pleit voor een opt-in regeling. Ook moeten VWS, NZa, ZonMw, zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk een financiële inspanning leveren om de brede verspreiding van zorg op afstand in de thuiszorg van de grond te krijgen. De ervaringen bij Zuidzorg in Eindhoven kunnen als voorbeeld dienen. Er wordt nu te weinig visie, leiderschap en ondernemerschap getoond met name in de care. Bestuurders moeten de schaarste in de zorg voorblijven en dat kan door het ontwikkelen van een toekomstvisie. Een visie op nieuwe produkten en andere wijzen van zorgverlenen, op mogelijkheden om door slimmer te werken, meer kwaliteit te kunnen leveren met minder mensen. Daarbij moet het innovatief vermogen van de medewerkers beter benut worden en een positief imago actief worden uitgedragen.

Bij zorgverleners zijn innovaties vaak onbekend en dus onbemind. Het delen van kennis over effectieve innovaties kan hieraan een bijdrage leveren. Voor zorgverleners is verbetering van de kwaliteit in de zorg een motivatie voor vernieuwing, efficiency of arbeidsbesparing niet.De Raad pleit er voor om zorgverleners continue bij te scholen op ontwikkelingen in de technologie en zorgvernieuwing. Om de kennis over innovaties bij zorgverleners te vergroten brengt de RVZ bij dit advies een krant uit met verhalen en voorbeelden uit de praktijk van arbeidsbesparende innovaties in de zorg. Deze krant is vooral bedoeld voor bestuurders, verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Download het rapport

Bron: RVZ

Read More

Posted on 08/11/2010 in Publicaties | 0 comments

Inventarisatie generieke set risico-indicatoren

In het artikel staat beschreven welke risico-indicatoren specialismen registreren op het moment dat een patient op het spreekuur komt. Op basis van dit onderzoek is een eerste globale set risico-indicatoren opgeleverd, die door alle specialisten worden geregistreerd.

Preventie in de zorg wordt steeds belangrijker. Voor effectieve preventie is inzicht in risico-indicatoren nodig. Voor het registreren van risico-indicatoren is echter nog geen classificatiesysteem beschikbaar en het is niet bekend welke indicatoren door alle specialismen worden geregistreerd. Door het ontwikkelen van een goed registratiesysteem, waarbij deze informatie gedeeld wordt tussen huisarts en specialisten, kan veel winst worden behaald.

Er is een exploratief onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de risico-indicatoren die verschillende specialisten registreren. Hiertoe zijn zes specialismen geïnterviewd.

Op basis van dit onderzoek is een eerste set risico-indicatoren opgeleverd, die door alle specialisten worden geregistreerd. Met name sociale en individuele gedragsrisico’s als roken en alcohol, en biologische indicatoren als het voorkomen van erfelijke aandoeningen behoren tot de gemene delers. Deze eerste set dient als input voor het ontwikkelen van een classificatiesysteem voor risico-indicatoren en een gegevensset die informatieuitwisseling tussen zorgverleners mogelijk maakt. Denk aan uitwisseling tussen de eerste en de tweede lijn.

U kunt het rapport hier downloaden.

Bron: Nictiz

Read More

Posted on 20/08/2010 in eHealth | 0 comments

Rapport Deloitte US: Social Networks in Health Care

Public, Internet-based social networks can enable communication, collaboration and information collection and sharing in the health care space, according to “Social Networks in Health Care: Communication, collaboration and insights,” a new Issue Brief by the Deloitte Center for Health Solutions. About one-third of Americans who go online to research their health currently use social networks to find fellow patients and discuss their conditions. Sixty percent of surveyed physicians and 65 percent of surveyed nurses are interested in using social networks for professional purposes.

Lees meer

Download briefing

Read More

Posted on 19/08/2010 in Zorginnovatie | 0 comments

Beloon zorgverlener die investeert in mondige patiënt

De rol van de Nederlandse patiënt verandert snel; door gebruik van digitale media is hij mondiger dan ooit. Daar kleven voor- en nadelen aan. En, zoals bij elke verandering, zijn er in dit maatschappelijk debat felle voor- en tegenstanders.

Rachel Gerads, economisch psychologe en informatiemanager, heeft voor de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) een onderzoek uitgevoerd naar deze verandering. Gerads belangrijkste conclusie is dat er een groep patiënten is die graag meer regie over hun zorg wil en kan nemen, maar dat enkele aspecten van het zorgsysteem dit belemmeren. En dat is nadelig, omdat er geen enkele mogelijkheid of kans om de kosten van de gezondheidzorg in Nederland ook in de toekomst houdbaar te houden, op dit moment moet worden uitgesloten.

De zorgverlener moet in zijn dienstverlening ondersteuning geven aan het  zelfmanagement van de patiënt. De huidige financieringsstructuur in de zorg biedt daar weinig ruimte voor. Om die reden doet Rachel Gerads aanbevelingen aan beleidsmakers, opleidinginstituten, zorgverzekeraars en bestuurders van zorginstellingen:

  • Beloon zorgverleners die nu al investeren in de patiënt om hem te begeleiden bij het nemen van regie. Flexibiliseer bijvoorbeeld de tijd per consult. De DBC-structuur houdt bij de beloning hier geen rekening mee. Zorgverzekeraars hebben hier een taak.
  • Formuleer duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden van de zorgverlener en de patiënt bij het verleggen van de regie naar de patiënt. Hier ligt een taak van beleidsmakers. Ook jurisprudentie helpt hierbij.
  • Stimuleer het gebruik van ICT, health 2.0, het elektronisch patiënten dossier (EPD) en persoonlijke gezondheidsdossier (PGD) door zorgverleners. Het is de taak van het bestuur van zorginstellingen om te zorgen dat deze werkwijze onderdeel wordt van de strategie en ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.
  • Ondersteun het verder ontwikkelen van coachende vaardigheden van zorgverleners.  Investeer in het nieuwe patiëntbeeld en patiëntbenadering bij zorgverleners. Hier ligt een taak voor de opleidingsinstituten.

Gert-Jan van Boven, arts en directeur van Nictiz: ‘Coachen betekent dat de zorgverlener een patiënt soms moet loslaten en moet accepteren dat hij of zij een eigen, afwijkende keuze maakt. Dat is niet altijd makkelijk. Deze verandering gaat niet over ICT, het gaat over mensen, over samenwerken en het vermogen om open te staan voor veranderingen.’

Pieter Vos, psycholoog en algemeen secretaris van RVZ: ‘We hopen dat de aanbevelingen die in het rapport staan hun weg vinden en kunnen bijdragen aan de grote verandering die nu al begonnen is; van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Maar laten we niet vergeten dat een zorgverlener zich altijd verantwoordelijk blijft voelen voor de patiënt, in welk tijdperk we ook leven!’

Het volledige rapport kunt u hier downloaden

Bron: Nictiz

Read More