Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11/06/2013 in eHealth | 0 comments

Thuisbegeleiding paraat voor de toekomst

Begin van dit jaar startten thuisbegeleiders en cliënten van Proteion Thuis met de pilot Begeleiding in Beeld. Ze leggen contact met elkaar via FaceTime, een app op de iPad. Thuisbegeleiders ontdekken dat het voor cliënten een “boost” voor hun zelfredzaamheid betekent en de mogelijkheid biedt om meer vraaggericht en doelmatiger in te spelen op de behoefte van de cliënt. De thuisbegeleiding van Proteion Thuis bereidt zich hiermee voor op de komende transitie van de langdurige zorg naar de Wmo.  Met deze nieuwe vorm van dienstverlening is de thuisbegeleiding paraat voor de toekomst.

Met de pilot ‘Begeleiding in Beeld’ verlenen professionals begeleiding op afstand via het beeldscherm van de iPad. Projectleider Miranda van Berlo: “De thuisbegeleider kan op deze manier direct ondersteuning bieden bij acute hulpvragen. Thuisbegeleiders geven aan dat ze cliënten op deze manier snel en adequaat kunnen begeleiden. Bij veel hulpvragen van cliënten met thuisbegeleiding speelt communicatie een grote rol. Door op deze manier aan hulpvragen te werken, zijn cliënt en thuisbegeleider volledig op elkaar gericht. Thuisbegeleiders geven aan dat er minder afleiding is door externe prikkels uit de omgeving van de cliënt. Thuisbegeleider Marjo Kromhout: “Ik kan mijn cliënten snel en adequaat helpen via de iPad. In een thuissituatie duurt dit vaak langer door prikkels en/of afleiding door aandacht die de kinderen vragen.”

Uit sociaal isolement
Cliënten hebben voor dit project een iPad ontvangen en huisbegeleiders merken dat cliënten zich door de inzet van de iPad minder angstig en eenzaam voelen, zich beter kunnen redden en uit hun sociale isolement komen. Ze leggen makkelijker contact via Skype of mail met familie of zoeken zelf informatie op in Google. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe en worden ze zelfstandiger. Cliënten zijn minder afhankelijk van hulp van professionele hulpverleners en hun informele netwerk wordt sterker. “Ik merk dat mijn cliënt nu via de iPad makkelijker contact legt met het eigen sociale netwerk voor vragen waarvoor ze voorheen mij of onze Klantenservice belde”, vertelt een thuisbegeleider van Proteion Thuis.”

Verder biedt de camerafunctie op de iPad nieuwe mogelijkheden voor observatie van crisissituaties in het huishouden, bijvoorbeeld bij cliënten met opvoedingsproblematiek.

Uitgaan van eigen kracht
In het gemeentelijk domein zal met minder mensen en middelen zorg verleend moeten worden. Dit vraagt om een andere wijze van zorg- en dienstverlening. Met de inzet van Begeleiding in Beeld, een vorm van Zorg op Afstand, speelt Proteion Thuis hierop in. De hulp is dichtbij georganiseerd. Het is de eigen begeleider die ondersteuning met beeld biedt aan de cliënt. Begeleiding in Beeld is doelmatig. De thuisbegeleider bespaart reistijd doordat hij of zij op afstand hulp biedt en een uur begeleiding in de thuissituatie kan bijvoorbeeld vervangen worden door twee keer vijftien minuten Begeleiding in Beeld. De kwaliteit van leven van cliënten wordt vergroot doordat zij toegang hebben tot het internet en zaken zelf kunnen uitzoeken. Hun informele netwerk wordt versterkt doordat het mogelijk is met familieleden te Skypen en te mailen. Van Berlo: “De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO vraagt de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten en hun sociale netwerk aan te spreken. Cliënten moeten de regie (terug)krijgen en zelfredzaamheid moet worden bevorderd. De eerste ervaringen met Begeleiding in Beeld laten zien dat de inzet van technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten in de thuisbegeleiding ondersteunt.”

Draagvlak en betrokkenheid kritische succesfactor
De pilot Begeleiding in Beeld is tot stand gekomen via co-creatie. Van Berlo: “Co-creatie is een manier van innoveren en dienstenontwikkeling waarbij slim gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van de doelgroep, in dit geval cliënten en thuisbegeleiders.” Proteion Thuis voerde een behoefteonderzoek uit onder cliënten en thuisbegeleiders waarna samen met thuisbegeleiders is nagedacht welke diensten tegemoet zouden komen aan deze behoeften. Een van de ideeën die hier uit voortkwam was het bieden van ondersteuning via beeld. Van Berlo: ”Door onze bottom-up aanpak en de actieve rol die thuisbegeleiders hebben gehad bij de ontwikkeling van deze dienst en nu nog is er veel draagvlak onder professionals. Thuisbegeleiders zijn erg betrokken. Dat is een kritische succesfactor bij de implementatie van Zorg op Afstand.”

Zo lang mogelijk thuis
Thuisbegeleiding biedt hulp aan mensen met onder meer gedrags- en psychische problemen, verslavings- of sociale problemen of vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking. De cliënten die deelnemen aan de pilot hebben uiteenlopende problematieken van manische depressiviteit tot opvoedingsproblemen, verslavingen sociaal isolement en persoonlijkheidsstoornissen.

Opschaling
Aan de pilot Begeleiding in Beeld nemen tien thuisbegeleiders en dertig cliënten deel. De pilot is in januari gestart en loopt tot eind dit jaar. Op basis van tussenevaluaties en een effectonderzoek neemt Proteion Thuis een besluit over opschaling van de dienst. Kijk voor meer informatie op www.proteion.nl/begeleidinginbeeld.

Bron: Proteion (persbericht)

 

 

Read More

Posted on 29/05/2013 in Hardware | 0 comments

AxionContinu kiest voor implementatie CareScreen tablets

Naast een woonzorgcentrum, enkele zorghotels, twee ziekenhuizen en enkele grote thuiszorgorganisaties, heeft nu ook AxionContinu gekozen voor de implementatie van CareScreen binnen haar organisatie. CareScreen laat zich het best omschrijven als een bedsideterminal; een compleet pakket aan diensten, services en mogelijkheden die toegankelijk zijn via één en dezelfde tablet computer. Spelletjes spelen, eten bestellen, beeldbellen met arts of familie, live TV kijken, mededelingen van het huis ontvangen en d.m.v. domotica de voordeur openen en de verlichting bedienen; zomaar een paar mogelijkheden. Het aanbod is naar wens van de zorgverlener aan te passen. Bovendien biedt CareScreen achter de schermen inzicht in de bestaande bedrijfsprocessen. Middels dit managementdashboard wordt het gebruik van de diverse diensten in kaart gebracht. Zowel de prijzen van het menu als de algemene informatie van zorgverlener, kunnen via deze webomgeving eigenhandig en eenvoudig worden gewijzigd. Zo komen maximaal comfort voor de client én zorgondernemer samen in één systeem.
AxionContinu heeft met de keuze voor CareScreen in goed gezelschap van diverse bekende zorgaanbieders die haar voor zijn gegaan, maar heeft met dit product ook volledig grip op de toekomstige uitrol van diverse diensten richting haar clienten en partners.

Bewezen technologie
Corné Eshuis, eigenaar van o.a. CareScreen: ‘Gebruik maken van bewezen technologie als o.a. Android, verkleint de kans op technische tegenslag tot het minimale en houdt de investeringskosten beperkt vanwege lage licentiekosten. Daarbij kan CareScreen op elke tablet worden geinstalleerd; zorgverleners zijn dus vrij om hierin hun eigen keus te maken. De verwachting is dat tabletprijzen nog fors gaan dalen en de licenties voor de software houden we bewust laag. We investeren hiermee in lange termijn relaties.’

Zorg op afstand
Het comfort voor de bewoner is voor AxionContinu niet de enige reden om voor CareScreen te kiezen. De overheid ziet domotica als een middel dat de kwaliteit van leven en wonen verbetert, waardoor ouderen mogelijk langer zelfstandig blijven wonen. Een voorbeeld binnen CareScreen is de functionaliteit waarmee de cliënt automatisch wordt verteld dat het tijd is om medicijnen in te nemen en deze vervolgens ook daadwerkelijk aanbiedt d.m.v. een gekoppelde dispenser. Een deel van de zorg zal in de toekomst naar verwachting niet alleen live, maar ook via technologie worden verleend. Dit is niet alleen voor de cliënt sneller, overzichtelijker en gemakkelijker, maar bespaart ook de professional veel tijd. Deze bespaarde tijd kan goed worden gebruikt om de huidige kwaliteit van zorgen vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Bron: CareScreen (persbericht)

Read More

Posted on 01/08/2012 in eHealth | 0 comments

Centric ontwikkelt app voor coaching op afstand

Centric heeft samen met het UMCG Centrum voor Revalidatie een app ontwikkeld waarmee cliënten en coaches op afstand met elkaar communiceren via iPads.

De app – Rehab-4-life – is onlangs als Proof of Concept (PoC) in gebruik genomen bij UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in Haren. In de komende maanden worden alle ervaringen vastgelegd en wordt onderzocht hoe de toepassing op de iPad het beste kan worden ingezet bij het coachen op afstand.

De app biedt met name ondersteuning bij problemen van praktische aard, zoals het gebruik van hulpmiddelen of bij hulpvragen op sociaal-emotioneel vlak. Met de camera’s in de iPad is het voor de cliënt mogelijk elkaar te zien tijdens het spreken en bepaalde voorwerpen of handelingen aan de coach te tonen.

Op basis van de ervaringen tijdens de verschillende fases van de PoC wordt besloten of er na 1 oktober een uitrol plaatsvindt.

Vernieuwingsproject Rehab-4-Life
De app is ontwikkeld in het kader van Rehab-4-Life, een vernieuwingsproject voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Groningen. In Rehab-4-Life onderzoekt het UMCG samen met ketenpartners als zorgverzekeraars en gemeenten hoe de coach zo effectief mogelijk ingezet kan worden in een netwerk van NAH-getroffenen en hun naasten.

Het project heeft drie pijlers: coachen aan huis, coachen over afstand en kennis- en informatie-uitwisseling. Reden voor het project is onder meer een studie van het UMCG Centrum voor Revalidatie waaruit blijkt dat de thuissituatie van mensen met NAH vaak schrijnend is. Veel patiënten komen na ontslag uit het revalidatiecentrum in een neerwaartse spiraal terecht van functieverlies, langdurige nabehandelingen, arbeidsongeschiktheid, relatieproblemen, depressie en sociaal isolement.

Bron: Centric (nieuwsbericht)

Read More

Posted on 03/07/2012 in eHealth | 0 comments

Effectiviteit Grip op je Dip online aangetoond

De interventie Grip op je Dip leidt tot afname van angst- en depressieklachten. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse RCT naar een online groepsinterventie voor jongeren met depressie.

Niet alleen is sprake van een afname van de klachten, er is ook een toename geconstateerd van het gevoel greep te hebben op het leven (mastery). De verbetering bij de cursisten houdt stand na 6 maanden.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 244 jongeren met subklinische tot matige depressie, waarbij de helft de online groepscursus volgde en de andere helft op de wachtlijst stond. Jongeren konden (en kunnen nog steeds dankzij subsidie van VWS) anoniem deelnemen aan de cursus.

De cursus lijkt niet meer begeleidingstijd per persoon te kosten dan individuele online zelfhulp met minimale begeleiding. Het relatief grote effect dat is gevonden op depressie, hangt mogelijk samen met de sociale steun van de participanten onderling, bovenop de begeleiding van de cursusleider.

Grip op je dip is een online groepscursus, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, voor jongeren van 16 t/m 25 jaar met depressieklachten. De cursus wordt begeleid door getrainde ggz-preventiewerkers. Lees hier de publicatie met de onderzoeksresultaten.

Bron: Trimbos

Read More

Posted on 20/02/2012 in eHealth | 0 comments

GGZ Rivierdiunen start project Online Zorg

Door online zorg aan te bieden aan hun cliënten wil GGZ Rivierduinen effectiever en doelmatiger werken en een betere service bieden aan de cliënt. “We gaan de zorg in eerste instantie gebruiken in blended trajecten. We geloven dat we hiermee de optimale combinatie van goede zorg verlenen en tegemoet komen aan de eigen regelmogelijkheden van de cliënt . Maar ook de toegankelijkheid en de flexibiliteit van de online zorg met nauwkeurig op maat gemaakte trajecten moet de zorg voor cliënten aantrekkelijker maken”, aldus Claudia Verhey (coördinator project Online Zorg).

GGZ Rivierduinen kiest voor Minddistrict vanwege het grote pakket van mogelijkheden, onder andere op het gebied van inhoudelijke zorgprogramma’s. GGZ Rivierduinen kan snel starten en snel opschalen. Daarnaast is GGZ Rivierduinen blij met de mogelijkheid om samen met Minddistrict en andere klanten programma’s te ontwikkelen en later zelf programma’s te kunnen ontwikkelen in een eigen CMS.
Bron: Minddistrict
Read More