Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted on 27/08/2012 in eHealth | 0 comments

ZonMw kiest voor ICT en eHealth

ZonMw is met ingang van 1 juli 2012 gestart met het structureel aandacht geven aan ICT en eHealth in alle nieuwe programma’s en calls.

Parallel wordt gewerkt aan een expliciete onderzoeks- en innovatieagenda eHealth. Zorgvernieuwers die met eHealth aan de slag willen kunnen hulp zoeken via het dossier eHealth op Zorg voor innoveren.

Wat is ICT en eHealth
Onder eHealth verstaat ZonMw het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan videocontact met thuiszorgmedewerkers, GGZ-online therapie, teleconsultatie door zorgverleners onderling (bijvoorbeeld teledermatologie), een App die mentale ondersteuning biedt tijdens diagnose en behandeling van patiënten of een App voor een nazorgtraject waarbij de regie in handen is van een patiënt en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

Wat wil ZonMw met ICT en eHealth
Toepassing van ICT en eHealth in de gezondheidszorg kan kwaliteit van leven en zorg verhogen en tegelijk kosten verlagen. Daarom is ZonMw gestart met het maken van een structurele verbinding tussen behoeften voor gezondheid, zorg en welzijn van zorgconsumenten en zorgprofessionals en het steeds grotere aanbod van nieuwe mogelijkheden van ICT en eHealth.

ZonMw doet dit op drie manieren:

1.Toepassing ICT en eHealth
In alle ZonMw programma’s en calls krijgen ICT en eHealth structureel aandacht. Daarbij wordt het principe ‘pas toe of leg uit’ gehanteerd, wat betekent dat er gericht aandacht wordt besteed aan ICT en eHealth tenzij er redenen zijn waarom dit niet van toepassing is. Bij de beoordeling van de projectvoorstellen maakt het wel uit of een project zicht richt op onderzoek en/of ontwikkeling en/of implementatie en/of gebruik. De voorwaarden voor toepassing van ICT en eHealth houden rekening met dit onderscheid. ICT kan breder ingezet worden dan alleen voor eHealth. ICT wordt  ook  ingezet voor beleidsvorming, kwaliteit, beslissingsondersteuning, educatie, verantwoording en onderzoek, terwijl over eHealth gesproken wordt als de activiteiten betrekking hebben op processen, organisatie en stelsel van de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg zelf. Er is een checklist met criteriadie van belang zijn om de onderzoeksresultaten met betrekking tot ICT en eHealth na afloop  te implementeren.

2. Ontwikkeling van een onderzoeks- en innovatieagenda
Er is een brede onderzoeks- en innovatieagenda eHealth in ontwikkeling. ZonMw werkt hierbij nauw samen met de opstellers van de Nationale Implementatie Agenda eHealth(KNMG, NPCF, ZN) en VWS en met vele andere stakeholders in het zorgveld, zoals (andere) financiers van onderzoek en innovatie, beleids- en kennisinstituten en private partijen. Er ligt bijvoorbeeld ook een relatie met het Topsectorenbeleiden de Europese eHealth onderzoeksagenda. De onderzoeks- en innovatieagenda formuleert prioriteiten voor onderzoek die ondersteunend zijn bij ontwikkeling en implementatie van eHealth. Focus ligt op procesmatige vragen die aan de orde komen bij implementatie en gebruik van eHealth, zoals gedrag, bekostiging en organisatieverandering. Belangrijke overkoepelende ambities voor de agenda zijn ‘meer kwaliteit met minder kosten’, ‘nieuw voor oud’ en ‘gepast gebruik.  De agenda ambieert de samenhang tussen bestaande onderzoeksactiviteiten en doet suggesties voor additioneel onderzoek indien dat meerwaarde heeft. Ook is er specifieke aandacht voor nieuwe onderzoeks- en financieringsmethodieken voor projecten en bevorderen van hergebruik van onderzoeksresultaten via kennisdeling.

3. Zorg voor Innoveren dossier eHealth
Zorg voor Innoveren is een samenwerkingsinitiatief van VWS, ZonMw, CVZ en NZa. eHealth is één van de innovatiethema’s waar Zorg voor Innoveren specifieke aandacht aan besteed. Het dossier e-Health heeft als doel een brug te slaan tussen beleid en praktijk als het gaat om toepassing en gebruik van ICT en eHealth in de gezondheidszorg.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het toepassen van ICT en eHealth? Neem dan contact op met Chris Flim, adviseur ICT en eHealth ZonMw,  070 349 52 14 of flim@zonmw.nl of kijk op de themapagina.

Bron: ZonMw

Reageer