OZIS pleit voor behoud infrastructuur

Inleiding
De wet op het EPD is in april door de Eerste Kamer verworpen en de minister van VWS is verzocht haar financiële en beleidsmatige betrokkenheid bij de landelijke infrastructuur voor elektronische communicatie in de zorg (AORTA / LSP) af te bouwen.

Nictiz heeft verkend hoe het elektronisch uitwisselen van medische gegevens anders kan worden georganiseerd. Nictiz heeft op 18 augustus minister Schippers op de hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek.

Gezamenlijk resultaat
De afgelopen periode is het perspectief verkend om de resultaten van de jarenlange investeringen voor de zorgsector te behouden, zo nodig in aangepaste vorm. Nictiz heeft samen met de gebruikersverenigingen en leveranciers van zorginformatiesystemen (XIS’en), de zorgkoepels en de zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over een plan om de zorginfrastructuur te behouden, omdat anders de patiëntveiligheid in het geding komt. Voor veilige en betrouwbare uitwisselingsinfrastructuur zal er gebruik gemaakt worden van de gerealiseerde en deels geïmplementeerde infrastructuur en deze zal binnen de wettelijke kaders doorontwikkeld worden.

Nictiz zal de infrastructuur, het beheer en de doorontwikkeling, overdragen aan een nieuw op te richten, neutrale en niet op winst gerichte organisatie. Deze organisatie moet in de komende periode gestalte krijgen in overleg met de koepels (VHN, KNMP en LHV, NHG en NVZA), gebruikersverenigingen, ICTleveranciers en de patiëntorganisaties. Om een goede overdracht mogelijk te maken en om de continuïteit van de bestaande gegevensuitwisseling te borgen, is het bestuur van Nictiz gevraagd en bereid gevonden om tot de start van deze nieuwe neutrale organisatie de informatie-uitwisseling in stand te houden. Het jaar 2012 geldt dan ook nadrukkelijk als overgangsperiode waarbij op verzoek van de koepelorganisaties de huidige overeenkomst onder tijdelijke voorwaarden wordt verlengd.

Financiering
Over de financiering bent u recentelijk geïnformeerd door uw koepelorganisatie en door Nictiz. De kosten voor de centrale componenten van de zorginfrastructuur worden per 1-1-2012 niet meer door het Ministerie van VWS gedragen. De koepels hebben in overleg met de zorgverzekeraars afgesproken dat financiering van de exploitatie per 1-1-2012 wordt gerealiseerd door een extra opslag op de tarieven. De lokale kosten, die nu ook doorberekend worden door uw ICT-leverancier, zijn hierbij niet inbegrepen.

Wat blijft onveranderd?
Uitgangspunt is dat het goede van de landelijke infrastructuur behouden blijft. Aangesloten zorgverleners blijven in staat om gegevens met elkaar uit te wisselen. In de nieuwe situatie wordt voldaan aan de bestaande wet- en regelgeving.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
De infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling staat ten dienste van de zorgverlener en de patiënt binnen het zorgproces. De zorgverlener neemt vrijwillig deel aan de gegevensuitwisseling via de infrastructuur. De infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling is veilig en betrouwbaar en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Wat betekent dit voor zorgverleners?
Voor de aangesloten zorgverleners op de zorginfrastructuur verandert er weinig. U kunt gewoon van de infrastructuur gebruik gaan maken of blijven maken. Belangrijke veranderingen zijn:
– Voortzetting van het gebruik van de zorginfrastructuur is tijdens de overgangsperiode voorlopig mogelijk onder de huidige deelnemersovereenkomst die u met Nictiz heeft gesloten. Daarbij geldt de aanvullende bepaling over de duur van de overeenkomst: de huidige deelnemersovereenkomst eindigt van rechtswege uiterlijk op 31 december 2012. Ruim vóór die datum zal aan u een nieuwe deelnemersovereenkomst ter ondertekening worden toegezonden.
– De bij uw praktijk of apotheek ingeschreven personen dienen eenmalig om toestemming voor de gegevensuitwisseling gevraagd te worden.
– U ontvangt periodiek een factuur van de nieuwe beheerorganisatie voor het gebruik van de infrastructuur. Deze kosten worden via de tariefstructuur via de zorgverzekeraars gedekt.
– Van uw ICT-leverancier blijft u periodiek een factuur ontvangen voor de communicatiefunctie met de zorginfrastructuur.

Indien u nog niet op de zorginfrastructuur bent aangesloten, kunt u zich bij uw ICT-leverancier aanmelden om dat alsnog te doen.

Uitfaseren van OZIS-standaarden
Stichting OZIS beschouwt de berichtenstandaarden en zorginfrastructuur van AORTA als de ‘opvolger’ van de OZIS-berichtenstandaarden. In 2012 worden de implementaties van de OZIS-standaarden Dienstwaarneming Apotheken (DWA) en Dienstwaarneming Huisartsen (DWH) volledig uitgefaseerd en komen de AORTA-standaarden Medicatiegegevens (Mg) en Huisartswaarneemgegevens (Hwg) daarvoor in de plaats. De Ketenzorgstandaard blijft via de OZISinfrastructuur beschikbaar.

Stichting OZIS heeft in overleg met Nictiz gewaarborgd dat de gebruikers van de OZIS-berichtenstandaarden er na de overgang in functionaliteit niet op achteruit gaan. Omdat de zorginfrastructuur anders is dan de OZIS-infrastructuur, werken sommige functies anders, maar daar is de software goed op voorbereid.

Functies en aandachtspunten
Bepaalde functies zijn of komen uiterlijk in 2012 via de zorginfrastructuur beschikbaar zodat de functionaliteit van de zorginfrastructuur minimaal gelijk is aan OZIS. Onderstaand een overzicht van deze functies, met enkele aandachtspunten en een beschrijving van de verschillen met de werking in OZIS.

Algemeen
– BSN: OZIS-berichten werken ook zonder BSN. Communicatie over een patiënt zonder BSN is via de zorginfrastructuur niet mogelijk.
– De zorginfrastructuur beschikt over een uitgebreidere logging-functie.

Medicatiegegevens
– Intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA) kunnen worden uitgewisseld.
– Een apotheek wordt door een signaalfunctie geïnformeerd over toevoegingen of mutaties in het dossier van een patiënt door collega’s. Voor apothekers vervangt deze functie het OZIS-afleverbericht.

Huisartswaarneemgegevens
– De Professionele Samenvatting is uitgebreid met meetwaarden.
– Via OZIS is het mogelijk een ‘ruimere samenvatting’ van een dossier op te vragen. In overleg met NedHis en de NHG is besloten om alleen de ‘Professionele Samenvatting’ via de zorginfrastructuur te gebruiken.

Vervolg
Zodra de nieuwe situatie voor het beheer van de zorginfrastructuur operationeel is, wordt het plan voor de overgang van de OZIS-standaarden naar AORTAstandaarden in gang gezet. U wordt dan door middel van regionale informatiebijeenkomsten over de overgang geïnformeerd. Bij deze sessies wordt besproken wat er moet gebeuren, welke rol uw ICT-leverancier hierbij speelt, wat het proces en de globale tijdslijn is.

Bron: Stichting Ozis

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter