Categorie | Software

PharmaPartners versterkt ondersteuning medicatieveiligheid en patiënt-gerichte zorg door overname MijnMedicijncoach.nl

PharmaPartners heeft per direct de activiteiten rondom MijnMedicijncoach.nl overgenomen van 2Comply. MijnMedicijncoach.nl is een patiëntenportaal gericht op het bevorderen van de therapietrouw van chronische medicatiegebruikers. Honderden apotheken en tienduizenden patiënten maken hier gebruik van. PharmaPartners, marktleider in ICT voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, brengt met deze overname haar visie op mensgerichte zorg-ICT in de praktijk. De basis hiervan is de overtuiging dat de zorg beter en blijvend betaalbaar kan worden georga-niseerd door zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt. eHealth en zelfmanage-ment zijn hierbij belangrijke pijlers.

Veilige en doelmatige zorg
“MijnMedicijncoach.nl faciliteert zelfmanagement van patiënten door het geven van betrouw-bare geneesmiddelinformatie, een actueel medicatieoverzicht, begeleiding bij het medicijnge-bruik en het faciliteren van een makkelijk contact met huisarts en apotheker. Hierdoor krijgen patiënten een beter beeld van hun aandoening en therapie. Zij slikken hun medicijnen niet meer omdat het moet, maar omdat zij dat willen”, aldus Sander de Jong, Managing Director PharmaPartners Farmacie. Onderzoek wijst uit dat geneesmiddelen vaak niet of verkeerd wor-den gebruikt. Hierdoor blijft het gewenste resultaat uit en kunnen in het ergste geval complica-ties ontstaan. Door het verbeteren van de therapietrouw en juist gebruik, draagt MijnMedicijn-coach.nl bij aan meer doelmatige en veilige zorg.

Een sterke combinatie voor meer gezondheidswinst
Het ministerie van VWS stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun ge-zondheid. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, hebben burgers betrouwbare informa-tie en tools nodig. PharmaPartners ondersteunt deze ambitie al langere tijd met het patiënten-portaal MijnGezondheid.net, dat volledig geïntegreerd is met het apotheekinformatiesysteem Pharmacom® en huisartspraktijkinformatiesysteem Medicom®. Dankzij deze integratie hebben meer dan 650.000 Nederlanders real time inzage in hun actuele medische en medicatiegege-vens.

Door toevoeging van MijnMedicijncoach.nl aan het productportfolio krijgen mensen met een chronische aandoening nog meer mogelijkheden om makkelijk en verantwoord om te gaan met hun gezondheid. “Rekening houdend met de aandacht voor substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg, zien we met deze toepassing een kans om meer gezondheidswinst te-gen reële kosten te stimuleren en realiseren. Een ambitie die onze klanten ook dagelijks na-streven”, aldus Dorinda van Oosten, Managing Director PharmaPartners Huisartsenzorg.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter