Categorie | Infrastructuur

Toekomst landelijke zorginfrastructuur zeker gesteld

Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-leveranciers, Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) hebben op 26 oktober 2012 overeenstemming bereikt over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016. Afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant. Hiermee spreken zij hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering voor de komende drie jaar.

Huisartsenpraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen kunnen op dit moment gebruik maken van de zorginfrastructuur. In de toekomst zullen mogelijk ook andere zorgaanbieders gebruik gaan maken van de zorginfrastructuur. Medische gegevens mogen alleen uitgewisseld worden via de landelijke zorginfrastructuur als de patiënt daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven en als het nodig is voor de behandeling.

Betere en veiligere zorg
Het gebruik van de zorginfrastructuur leidt tot betere en veiligere zorg. De landelijke zorginfrastructuur maakt het elektronisch uitwisselen van medische gegevens mogelijk. Patiënten die in geval van spoedzorg in de spreekkamer van een onbekende arts terecht komen of bij een andere apotheek dan de eigen apotheek terechtkomen, kunnen zo beter geholpen worden: hun belangrijkste actuele medische gegevens zijn altijd te raadplegen. Ook bevordert het gebruik van de zorginfrastructuur de doelmatigheid in de zorg door vermindering van administratieve lasten en overdrachtsproblemen. De convenantpartijen hebben de intentie uitgesproken om ook na drie jaar verder te willen met de zorginfrastructuur en het gebruik ervan te ondersteunen en te bevorderen.

Gebruik door zorgaanbieders
Het brede draagvlak voor en vertrouwen in de zorginfrastructuur maakt de weg vrij naar het grootschalig gebruik van de zorginfrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten.

Financiering en andere afspraken
De totale kosten voor de komende drie jaar bedragen ruim 75 miljoen euro. Zorgverzekeraars en koepels van zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over deze financiering. De afspraken gaan onder andere over de kosten van zorgaanbieders om aan te sluiten op de zorginfrastructuur, het bevorderen van gebruik van de zorginfrastructuur, en de financiering van de kosten voor doorontwikkeling van de zorginfrastructuur. Er zal nauwlettend gemonitord worden of de investeringen daadwerkelijk het beoogde gebruik opleveren.

Toegang tot de zorginfrastructuur
Alleen zorgaanbieders die gebruik maken van de zorginfrastructuur kunnen gegevens van patiënten raadplegen. Dat mag alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en als het nodig is voor de behandeling. Bovendien heeft de zorgverlener een speciale pas met een toegangscode nodig om gegevens op te vragen. Op het gebruik van de zorginfrastructuur vindt nauwlettend toezicht plaats. Patiënten kunnen zelf beoordelen of hun gegevens terecht zijn geraadpleegd. Zij kunnen daarvoor een overzicht opvragen waarin staat welke zorgverlener gegevens heeft aangemeld en opgevraagd. In dat overzicht staat ook welke soort gegevens (medicatiegegevens of huisartswaarneemgegevens) zijn aangemeld en opgevraagd. Zorgverzekeraars hebben en krijgen (nu en in de toekomst) geen toegang tot de gegevens die worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur.

Belang patiënten
Betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens dient het belang van de patiënt en patiëntveiligheid. Daarnaast is van belang dat patiënten zelf kunnen nagaan of hun gegevens terecht zijn geraadpleegd. Zij kunnen nu al een overzicht opvragen waarin staat welke zorgverlener gegevens heeft aangemeld en opgevraagd. Op termijn zal daarvoor ook een online mogelijkheid geboden gaan worden. Ook biedt de zorginfrastructuur een goede basis voor e-health-toepassingen en een persoonlijk gezondheidsdossier.

Toestemming patiënten
Met de overeenstemming over de afspraken is eveneens het startschot gegeven voor een landelijke campagne om patiënten te informeren over het feit dat zij toestemming moeten geven aan hun huisarts en apotheek voor het uitwisselen van hun gegevens via de zorginfrastructuur in het kader van hun behandeling (de zogenaamde opt-in regeling).

Beveiliging en privacy van de zorginfrastructuur
De zorginfrastructuur voldoet aan de strengste eisen voor beveiliging en bescherming van de privacy. Randvoorwaardelijk voor de uitwisseling van gegevens via de landelijke zorginfrastructuur zijn bestaande wet- en regelgeving (zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen), de toezichtkaders van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens.

VZVZ
De VZVZ is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de zorginfrastructuur. De VZVZ werd eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen (KNMP, LHV, VHN en NVZ) en Nictiz en met betrokkenheid van de patiëntenfederatie NPCF.

Bron: VZVZ (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter