Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20/02/2012 in eHealth | 0 comments

Bundelen van krachten voor veiligheid patiënten

Onlangs hebben zorginstelling Nieuw Unicum, MobileTrack en NVD Beveiligingen hun krachten gebundeld en een nieuwe Track & Trace methode ontwikkeld die kan worden toegepast bij elektrische rolstoelen. Inmiddels zijn er al enkele elektrische rolstoelen bij Nieuw Unicum voorzien van deze oplossing. Anders dan gebruikelijke Track & Trace oplossingen is dat er een volledige integratie met de rolstoel is gerealiseerd zodat optimaal gebruiksgemak wordt geboden aan de cliënt, diens familie en Nieuw Unicum.

Focus op patiënt
Nieuw Unicum is een open zorginstelling, waarbij zij zich ten doel stelt om de cliënt zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren om zelf vorm te geven aan zijn leven. De elektrische rolstoel is daartoe een van de hulpmiddelen. Echter, Nieuw Unicum is ook een instelling zonder opvallende en beperkende beveiligingsmaatregelen. Hierbij bestaat het risico dat cliënten verdwalen of zo ver van het terrein zijn, dat ze niet zelfstandig in staat zijn om terug te keren.
Nieuw Unicum stelde een aantal voorwaarden aan de Track & Trace methode, te weten een geïntegreerde totaaloplossing die:

  • Op elke rolstoel kan worden toegepast,
  • kan communiceren met de andere elektrische onderdelen van de rolstoel
  • en daarnaast volledige privacy biedt aan de cliënt.

Daartoe kwam Nieuw Unicum, in contact met MobileTrack en NVD Beveiligingen. Op het moment dat de cliënt zich buiten de virtuele zone (een zgn. virtueel hekwerk) bevindt, zal deze zijn mobiliteit behouden, maar wordt wel de snelheid van de elektrische rolstoel beperkt. Dit voor de veiligheid van de cliënt. De rolstoel genereert tegelijkertijd een automatische alarmmelding naar de Alarmcentrale van NVD, die 24 uur per dag bemand is. Als de cliënt niet direct terugkeert binnen de virtuele zone, waarschuwt NVD Nieuw Unicum. Binnen de virtuele zone heeft de cliënt weer volledige mobiliteit. Deze functionaliteit treedt alleen in werking als de cliënt alleen op pad is en niet als hij onder toezicht of begeleiding is. Inzet van Track & Trace oplossingen bij cliënten vindt plaats na instemming van de cliënt en in nauw overleg met de mantelzorgers.

Bron: MobileTrack

Read More

Posted on 03/02/2012 in eHealth | 0 comments

ZorgAccent start proef met beeldzorg

Drie thuiszorgwijkteams van ZorgAccent Noord West Twente starten in februari een proef met ‘Beeldzorg’. Hierbij kunnen cliënten en verzorgers met elkaar praten via een beeldscherm waarop ze elkaar ook kunnen zien.

Beeldzorg zou volgens ZorgAccent een oplossing kunnen bieden voor de verwachte toename van zorg in de toekomst.  Het gaat om aanvullende zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige niet bij de cliënt in huis aanwezig hoeft te zijn. Zo kunnen ze via beeldzorg controleren of de cliënt de nacht goed doorgekomen is. De computer heeft een aanraakbeeldscherm en het bellen verloopt via een programma dat geschikt is voor mensen zonder enige computerervaring.

“Het grote voordeel van beeldcontact is dat je elkaar kunt zien, zonder dat je hoeft langs te komen”, zegt Gerdi Schippers, wijkverzorgende uit team Holten Oost. “Wij nemen op geplande momenten via het beeldscherm contact op met onze cliënten voor hun zorgmoment. Als we zien dat het nodig is, gaan we alsnog bij de cliënt thuis langs.”

ZorgAccent is de eerste thuiszorgorganisatie in Noord West Twente die beeldzorg  aanbiedt.  De drie wijkteams die meedoen hebben dienst in Holten Oost, Tubbergen en Hellendoorn.

Bron: Zorginstellingen

Read More

Posted on 31/01/2012 in eHealth | 0 comments

NZa maakt aanreiken medicijnen op afstand mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per januari 2012 een prestatie ‘farmaceutische telezorg’ toegevoegd aan de beleidsregel Extramurale zorg. Dit biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om cliënten die thuis wonen op afstand medicijnen aan te reiken.

Farmaceutische telezorg biedt cliënten de mogelijkheid om zelfstandig medicijnen te gebruiken zonder dat er een zorgverlener aan huis komt. Het aanreiken van medicijnen op afstand vindt plaats met behulp van een dispenser die bij de cliënt thuis wordt geplaatst. De dispenser reikt op de juiste momenten de medicijnen aan en opent automatisch de verpakking. Wordt het medicijn niet tijdig uit de dispenser gehaald, dan geeft deze automatisch een signaal af aan de zorgaanbieder. Deze kan dan alsnog hulp verlenen door de cliënt te bellen of te bezoeken.

Tot nu toe werd farmaceutische telezorg aangeboden door een paar zorgaanbieders in de vorm van een innovatief experiment. De NZa heeft nu de reguliere bekostiging hiervoor aangepast. Daardoor kunnen vanaf 2012  alle zorgaanbieders in de extramurale AWBZ farmaceutische telezorg aanbieden. Het aanreiken van medicijnen valt onder de AWBZ-functie persoonlijke verzorging. Per aangesloten cliënt kan de zorgaanbieder binnen de indicatie maximaal 2 ½ uur per maand persoonlijke verzorging declareren voor farmaceutische telezorg.

Bron: NZa

Read More

Posted on 25/01/2012 in eHealth | 0 comments

Internetconsult voorkomt driekwart verwijzingen

Door digitale consulten via internet tussen Nederlandse huisartsen en dermatologen hoeft driekwart van de patiënten met huidklachten (bijvoorbeeld eczeem, infecties of goedaardige tumoren) niet doorverwezen te worden naar een specialist in het ziekenhuis. Met deze TeleDermatologie kan daardoor fors bespaard worden op de stijgende kosten in de zorg. Bovendien worden ernstige huidziekten eerder ontdekt en kunnen spoedgevallen juist sneller worden doorverwezen.

Dat blijkt uit het onderzoek van promovendus Job van der Heijden aan het AMC in Amsterdam, dat op 28 januari wordt gepubliceerd in Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), het meest vooraanstaande medisch tijdschrift voor huisartsen en medisch specialisten. Eerder werden de resultaten al gepubliceerd in het British Journal of Dermatology (BJD).

Het volledige artikel is nu al beschikbaar op de website van het NTvG.

Van der Heijden onderzocht samen met anderen de effecten van 37.000 teleconsulten die ruim 1800 huisartsen tussen 2007 en 2010 verrichtten met 166 dermatologen in ziekenhuizen. Dat contact loopt via de beveiligde website van KSYOS TeleMedisch Centrum. Via internet stellen de huisartsen vragen, melden bijzonderheden over de patiënt en sturen digitale foto’s mee. De dermatologen reageren gemiddeld binnen 4,6 uur. Daardoor hoefde uiteindelijk 74 procent van de patiënten die de huisarts wilde doorverwijzen naar een specialist, niet naar het ziekenhuis.

In de groep die de huisarts aanvankelijk niet wilde verwijzen, maar voor wie hij toch voor advies een teleconsult vroeg, werd 16 procent van de patiënten na zo’n second opinion alsnog doorverwezen voor een afspraak in het ziekenhuis. Die mensen hadden anders langer moeten wachten of hun kwaal was pas later ontdekt.

Tussen 2007 en 2010 verdrievoudigde het gebruik van TeleDermatologie en vond een weliswaar stille, maar revolutionaire ontwikkeling in de zorg plaats. Inmiddels maken meer dan 5.000 huisartsen en 300 dermatologen er gebruik van. Een bezoek aan de specialist is gemiddeld drie keer duurder dan een consult via TeleDermatologie. Tegenover de kosten die bespaard worden omdat driekwart van de patiënten niet naar het ziekenhuis hoeft, staan de kosten van het teleconsult zelf en de meerkosten voor patiënten die vroeger niet en na het consult wel naar een specialist worden doorverwezen. TeleDermatologie leidt zo tot kwaliteitsverbetering én kostenbesparing, volgens het onderzoek minimaal 18 procent. De verwachte besparing aan maatschappelijke en economische kosten zijn hierbij niet betrokken.

Volgens onderzoeker Van der Heijden en zijn copromotor dr. Leonard Witkamp leidt teleconsultatie tot snellere zorg, dichter bij de patiënt, tegen lagere kosten. Volgens Van der Heijden zou het in Nederland, maar ook in omringende landen breder toegepast moeten worden. “Minister Schippers van Volksgezondheid meldde onlangs dat zij betere zorg tegen lagere kosten wil. Dat kan met dit soort toepassingen en de inzet van instellingen als KSYOS gerealiseerd worden. In Den Haag wordt het steeds duidelijker dat dit de toepassingen zijn die de zorg beter betaalbaar en beter bereikbaar maken en de kwaliteit verhogen,” aldus Van der Heijden.

KSYOS past teleconsultatie inmiddels ook op andere vakgebieden met succes toe. Onder andere in cardiologie, longheelkunde en oogheelkunde. Recente nieuwe diensten zijn onder meer TeleDermatoscopie, TeleEchografie, TeleKNO, TeleNefrologie en TelePlastische Chirurgie.

Bron: Ksyos

Read More

Posted on 21/12/2011 in eHealth | 0 comments

UMCG start revalidatieproject

Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft van zorgverzekeraars en de provincie Groningen vernieuwingsgelden ontvangen voor het project Rehab-4-Life. Rehab-4-Life biedt een combinatie van coaching-aan-huis en coaching-op-afstand voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In januari 2012 gaat dit zorgvernieuwende praktijkexperiment van start met kleinschalige pilots in de gemeenten Groningen en Oldambt. In het project verkennen patiënten, mantelzorgers en professionals samen hoe zij de samenwerking tot in de thuissituatie kunnen verbeteren. Het Centrum voor Revalidatie van het UMCG leidt dit project.

Niet-aangeboren hersenletsel wordt onder andere veroorzaakt door een beroerte, ongeval of tumor. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 40.000 mensen voor het eerst een beroerte en leven een kwart miljoen mensen met de gevolgen ervan. De gevolgen grijpen zwaar in op het leven van de getroffene en zijn naasten. Het gaat om leven met blijvende lichamelijke en cognitieve beperkingen en om samenleven met iemand die zich van de ene op de andere dag anders gedraagt, denkt en communiceert. De impact daarvan is voor getroffenen en naasten groot en wordt pas in volle ernst duidelijk als de getroffene na behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum thuis het leven weer wil oppakken. Uit een eerdere studie van het UMCG Centrum voor Revalidatie blijkt de thuissituatie vaak schrijnend te zijn. Veel patiënten komen na ontslag uit het revalidatiecentrum terecht in een neerwaartse spiraal van functieverlies, langdurige nabehandelingen, arbeidsongeschiktheid, relatieproblemen, depressie en sociaal isolement.

Zorg in de thuissituatie
Mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers hebben grote behoefte aan centralisering van de hulpverlening en betere ketensamenwerking in de thuissituatie. In Rehab-4-Life helpt een `centrale coach’ de patiënt het leven weer op te pakken en te herdefiniëren. De coach heeft kennis van de multiproblematiek en helpt de patiënt en zijn naasten op maat en op een praktische manier. Rehab-4-Life maakt gebruik van moderne ICT-toepassingen zoals beeldcommunicatie tussen patiënten en zorgprofessionals en informatie-uitwisseling via Internet. Zo wordt bijvoorbeeld MijnZorgnet.nl ingezet om de communicatie tussen professionals onderling en tussen patiënten en professionals te vergemakkelijken. Revalidatiebehandeling in het centrum en revalidatiezorg aan huis moeten zo naadloos in elkaar overgaan. Dit voorkomt problemen en inzet van duurdere (intramurale) zorg bij deze groep chronische patiënten.

Veranderingen
Het project Rehab-4-Life speelt in op toekomstige veranderingen in het zorglandschap: vergrijzing, meer regie voor de burger, organiseren van zorg in de buurt, minder arbeidspotentieel in de zorg, toename van mensen die hersenletsel krijgen en de stijgende zorgkosten. Een belangrijke onderzoeksvraag in dat verband is: `Hoe zorgen ketenpartners er gezamenlijk voor dat mensen met hersenletsel zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen aan de maatschappij?’ De ondersteuning van de naasten is daarbij een belangrijk aandachtsgebied. Het project sluit aan bij de doelstellingen van het speerpunt van het UMCG: `Healthy Ageing – gezond en actief ouder worden’.

Ketenpartners
Uniek aan dit project is dat ketenpartners zoals zorgverzekeraars, de gemeenten Oldambt en Groningen, zorgaanbieders als Oosterlengte en Zorggroep Meander, patiëntenverenigingen, de RuG, het UMCG CvR en de provincie Groningen samenwerken, dwars door bestaande domeinbelangen, regels en financieringsstructuren heen. Ze slaan de handen ineen om de zorg voor deze doelgroep in de regio anders in te richten en daar proefondervindelijk van te leren. Als het concept succesvol blijkt, is het de bedoeling het in andere regio’s en voor andere doelgroepen in te zetten.

Bron: UMCG

Read More