Pages Menu
Categories Menu

Posted on 17/07/2014 in Infrastructuur | 0 comments

Nieuwe ICT-standaard voor betere samenwerking in geboortezorg

Het CPZ, de KNOV, NVOG, NVK, PRN, het RIVM-CvB en Nictiz hebben op 10 juli voor het gebruik van een nieuwe ICT-standaard voor een betere digitale gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen getekend. De ‘PWD standaard’ verbetert de communicatie onder meer bij (acute) overdrachtsmomenten.

PWD standaard
De informatie-uitwisseling bij (acute) overdrachtsmomenten kan snel, betrouwbaar en locatie onafhankelijk plaatsvinden door de PWD standaard, omdat de zorgverleners niet apart (en handmatig) gegevens hoeven door te geven. Medische gegevens als bloeddruk en bloedverlies, maar ook praktische zaken als de telefoonnummers van de zorgverleners zijn in acute overdrachtssituaties direct beschikbaar. De PWD standaard is ook de basis voor de berichten aan het RIVM-CvB en de Perinatale Registratie Nederland (PRN). CPZ, de KNOV, NVOG, NVK, PRN, het RIVM-CvB hebben de PWD standaard ontwikkeld en Nictiz heeft het proces gefaciliteerd.

Verbeteren geboortezorg
In het rapport ‘Een goed begin’ adviseert de Stuurgroep zwangerschap en geboorte dat de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken zorgverleners, maar ook met de zwangere en haar naasten. Als antwoord hierop heeft het veld de PWD standaard ontwikkeld. De verwachting is dat de zorg hierdoor verbetert. In Nederland bevallen ieder jaar ongeveer 175.000 vrouwen. Ongeveer 1700 kinderen (10‰) overlijden tijdens de zwangerschap en geboorte, vanaf 24 weken zwangerschap. Wereldwijd – ook in Nederland – is het perinatale sterftecijfer in de afgelopen vijftig jaar sterk gedaald, maar het kan verder omlaag.

Verbreding van de keten
Op termijn zullen huisartsen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg ook deelnemen aan de PWD standaard. De zwangere zal zelf ook online inzicht krijgen in het verloop van haar zwangerschap.

Bron: Nictiz (persbericht)

Read More

Posted on 02/01/2013 in Actueel | 0 comments

Van Gennip: Juist nu het verschil maken met ict-standaardisatie

Lies van Gennip is per 1 november 2012 de nieuwe directeur van Nictiz. Zij gaat de positie van Nictiz als expertisecentrum voor standaardisatie van ict in de zorg verder uitbouwen. ‘Juist nu zijn de kansen om met onze kennis bij te dragen aan de verbetering van de zorg met ict ongekend.’

‘Het is een mooi moment om in te stappen want zorginnovatie en e-health staan meer dan ooit hoog op de agenda in de gezondheidszorg. Standaardisatie van informatie-uitwisseling voor patiëntveiligheid speelt hierbij een cruciale rol.’ Van Gennip heeft ruim 14 jaar bestuurservaring en is niet nieuw in de zorgwereld. Zij was directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Ook werkte zij bij de voormalige divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Van oorsprong is zij doctor in de biologie. Nictiz voelt voor haar als thuiskomen in de wereld van medische informatica: ‘Mijn eerste baan was bij Hiscom, een leverancier van computerprogrammatuur voor de gezondheidszorg. Bij dit bedrijf deed ik onderzoek naar de impact van nieuwe ict-toepassingen in ziekenhuizen. Inmiddels is informatietechnologie niet meer weg te denken uit de ziekenhuizen en informatie-uitwisseling en communicatie zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van de gezondheidszorg. Met ict-standaarden kunnen we daar echt het verschil maken.’

De aankomende periode gaat ze de positie van Nictiz als expertisecentrum voor ict-standaardisatie verder uitbouwen. ‘Met onze kennis willen bij de ontwikkeling van nieuwe zorgstandaarden tot een gezamenlijke focus op de informatiebehoeften van zorgverleners komen. Ook stimuleren we bijvoorbeeld dat ziekenhuizen en verpleeghuizen een eenduidige medische terminologie hanteren. Dat is belangrijk, want wat als gegevens over bijvoorbeeld medicatieveiligheid onvolledig of onduidelijk zijn? Als we niet dezelfde taal spreken, werken we langs elkaar heen en dat brengt risico’s met zich mee. De standaarden moeten voor eenheid van gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgprofessionals en voor hergebruik van eerder bedachte oplossingen zorgen. Dat is op zich niet nieuw, maar een dergelijk proces is complex en gaat niet van de een op de andere dag.’

Aansluiting bij internationale standaardisatie
Ook gaat er de aankomende jaren veel aandacht uit naar internationale samenwerking. ‘Net als Nederland zijn er in het buitenland allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van e-health. We zijn actief in meerdere internationale netwerken om kennis te delen en van elkaar te leren. Ook op internationaal vlak werken artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals veel samen en zijn dus eenduidige standaarden belangrijk om de zorgkwaliteit te verbeteren. Nictiz vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in de zogenaamde ‘International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) en daardoor zijn we het nationale release centrum voor SNOMED. In SNOMED zijn internationaal termen en begrippen vastgelegd waardoor eenheid van taal wordt bevorderd.’

Daarnaast vinden we het als expertisecentrum belangrijk om in samenwerking met zorginstellingen gemeenschappelijke ontwikkelprojecten en bijeenkomsten voor kwaliteitstoetsing te organiseren, vervolgt Van Gennip. ‘Begin 2013 zal het Servicecentrum Zorgcommunicatie verzelfstandigen. Dit centrum beheert en ontwikkelt de ict-infrastructuur voor uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners. Daardoor zal onze neutrale positie als expertisecentrum bij ict-standaardisatie in de zorg duidelijker zijn.’

Regie over eigen gezondheid
‘De trend is nu dat meer verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt en daarom wordt uitwisseling van gegevens steeds belangrijker. Bovendien gaan patiënten meer gebruik maken van innovatieve diensten zoals digitale dagboeken, mobiele apps, online spreekuren en zorg op afstand. Juist nu zijn de kansen om met onze kennis bij te dragen aan de verbetering van de zorg met ict ongekend. E-health biedt veel mogelijkheden en kan helpen om de zorg op een andere manier te organiseren. Dit vraagt van zorginstellingen om een nieuwe aanpak en om de nodige technologische investeringen.’

Interessante ontwikkeling is ook dat innovatieve toepassingen ervoor zorgen dat een patiënt steeds meer medebeslisser wordt van het eigen zorgproces: ‘De patiënt staat centraal en voert in steeds grotere mate de regie over de eigen gezondheid. Die nieuwe regiefunctie gaat ook meer onderdeel uitmaken van nieuwe ict-standaarden. Je ziet dat de verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen zorgverlener en patiënt veranderen en dat bedrijfsprocessen aangepast moeten worden. Als we de huidige systemen vernieuwen en op elkaar willen aansluiten, dan kunnen we niet zonder de ontwikkeling van zorg- en informatiestandaarden die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Als we hierover goede afspraken maken en ervoor zorgen dat we dezelfde taal spreken, dan draagt dat direct bij aan betere zorg voor de patiënt.’

Lies van Gennip verzorgt een keynote tijdens het minicongres Zorg&ICT van Digitalezorg.nl op 14 maart 2013. 

Auteur: Judith Kuneken

© Digitalezorg.nl

 

Read More

Posted on 02/05/2012 in eHealth | 0 comments

Draft Code of Practice for Telehealth Services Launched (en)

The Medetel Conference in Luxembourg last week saw release of the first version of a new European Code of Practice for Telehealth Services. The Code offers the prospect of a quality standard that will guide telehealth service development and engender greater trust among stakeholders. The Draft Code is being tested this year in five EU countries before its final launch at Medetel in 2013.

What is distinctive about the Draft Code is its wide view of health and its clear intent that services should, wherever possible, give greater control and choice to patients and users. It adopts an approach that is applicable to people of all ages, addressing lifestyles and wellbeing as well as more clinical health agendas. Notable is the Draft Code’s affirmation that services must move from ‘those that have been delivered to patients’. Rather it promotes service delivery in ways that enable access by people who seek to use them.

Following from this it is unsurprising that the Draft Code is as much concerned with aspects of health under the headings of medication compliance, health training and activity monitoring as with vital signs monitoring. Telecare and social alarms are also included.

Further detail of the Draft Code is available at http://www.telehealthcode.eu/component/content/article/70

Bron: HDTI (persbericht)

Read More

Posted on 23/04/2012 in Informatiebeveiliging | 0 comments

NEN publiceert praktijkboek ‘Werken met NEN 7510’

NEN 7510 is geheel herzien en geldt als maatstaf voor de veilige omgang met informatie in de gezondheidszorg. Met de toename van elektronische dossiers en de steeds verdergaande samenwerking tussen instellingen – met bijbehorende gegevensuitwisseling – is informatiebeveiliging in de gezondheidszorg belangrijker dan ooit.

Met naleving van NEN 7510 geeft u invulling aan wettelijke voorschriften en verschillende toezichthouders zien daarop toe. Om het werken met NEN 7510 eenvoudiger te maken, heeft NEN het praktijkboek ‘Werken met NEN 7510’ gepubliceerd.

Het praktijkboek ‘Werken met NEN 7510’ behandelt de herziene norm NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ en bevat veel praktijkvoorbeelden van het organiseren en bewaken van informatiebeveiliging. Ook alle beheersmaatregelen komen uitgebreid aan bod.

NEN 7510 in de praktijk
De gezondheidszorg kan alleen fungeren op basis van vertrouwen. Patiënten leggen soms letterlijk hun leven in handen van anderen; zij vertrouwen op de gezondheidszorg. Dat betekent dat de gezondheidszorg dat vertrouwen moet waarmaken. Ook als het gaat om de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens. Het implementeren van NEN 7510 is echter geen kleinigheid. Het praktijkboek ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Werken met NEN 7510’ kan hierbij als hulpmiddel dienen. Het boek volgt zoveel mogelijk de structuur van NEN 7510.

Auteurs
De auteurs, Beer Franken en Jan Willem Schoemaker, zijn in het AMC en het Erasmus MC werkzaam als security officer, business continuity manager en functionaris gegevensbescherming. In die hoedanigheid hebben zij ruime ervaring opgedaan op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming in de zorg.

Bron: NEN (website)

Read More

Posted on 21/12/2011 in Infrastructuur | 0 comments

IHE ontwikkelt nieuw workflowprofiel voor oncologie

De PCC (Patient Care Coordination) werkgroep van IHE Nederland werkt hard aan het ontwikkelen van een nieuw IHE-profiel, het XTB-WD-(cross-enterprise tumor board workflow definition) profiel. Het IKNL (Integrale Kanker Centra Nederland) is de initiatiefnemer hiervan. IKNL heeft de ambitie om de randvoorwaarden te scheppen voor een efficiënte en gestandaardiseerde uitwisseling van oncologische informatie.
Het XTB-WD profiel biedt ondersteuning aan de verschillende stappen van het MDO-overleg en aan de bij die stappen behorende informatiestroom, beelden en verslagen. Implementatie van dit profiel zorgt voor een gecontroleerde workflow en maakt monitoring van de voortgang van de verschillende processen inzichtelijk. Ook kunnen in het profiel de bij het proces benodigde import- en exportdocumenten worden vastgelegd.

Het XTB-WD profiel is gebaseerd op een nieuw profiel binnen het IT Infrastructuurdomein, genaamd XDW (cross-enterprise document workflow). Bij XDW ligt de focus op het optimaal ondersteunen van de workflow in een klinische setting door te zorgen dat “relevante” informatie gedurende een workflow of proces op de juiste plaats aanwezig is. Dit profiel is ontwikkeld in Italië door Luca Zalunardo en Arianna Cocchiglia, beiden werkzaam bij Arsenàl.IT in Venetië.

Ronald Vlaanderen (IKNL), Vincent van Pelt (Topicus, voorzitter PCC werkgroep), Hans Mekenkamp (MedicalPHIT) en Robert Breas (IHE-NL), allen lid van de werkgroep PCC, zijn woensdag 14 december naar Venetië afgereisd om daar verder te werken aan de cross-enterprise tumor board workflow definition.

Er is intensief samengewerkt met de mensen van Arsenàl.IT om hun kennis en ervaring op gebied van XDW te gebruiken bij het ontwikkelen van de definitie voor XTB-WD. Het voorstel voor het ontwikkelen van een XTB-WD-profiel is inmiddels uitgewerkt tot een technisch document, klaar voor public comment. Het doel is om het nieuwe profiel deze zomer te laten opnemen bij de internationale PCC-werkgroep zodat het in het internationale IHE-pakket opgenomen kan worden. Samen met de leiding van de internationale IHE-gemeenschap, in de persoon van Charles Parisot, is een stappenplan uitgewerkt om van het nieuwe profiel een internationaal succes te maken.

Tijdens het verblijf in Venetië is ook het eerste XDW-congres gehouden. Hier waren ruim 100 deelnemers bijaanwezig. Tijdens het congres zijn veel nieuwe toepassingen binnen de IHE-domeinen gepresenteerd waar de cross document workflow ondersteuning kan bieden.

Ook het Nederlandse team heeft tijdens dit congres de voortgang van het XTB-WD kunnen delen. Na afloop waren vanuit het publiek veel enthousiaste reacties, waarin ook de praktische aanpak voor het XTB-WD veel lof kreeg.

Als u geïnteresseerd bent in de Patiënt Care Coordination of in het Content integration profile voor het MDO, dan kunt u contact opnemen met een van de teamleden. De informatie over PCC is hier beschikbaar.

Bron: IHE Nederland

Read More